XXVI Zjazd Diecezjalny KSM DP

W sobotę, 23 listopada br. w MCEW Studnia w Płocku odbył się XXVI Zjazd Diecezjalny KSM Diecezji Płockiej. Tematyką obrad były sprawy bieżące Stowarzyszenia, plany na kolejny rok oraz wybory na stanowiska Zarządy Diecezjalnego.

Diecezjalny Zjazd KSM rozpoczął się od obrad, w czasie których poruszano sprawy bieżące Stowarzyszenia i przedstawiono plany na rok 2020. Zaprezentowano także sprawozdania z działalności KSM za rok 2019 oraz sprawozdanie finansowe.
Po wspólnej modlitwie Aniołem Pańskim, KSMowicze spotkali się z przedstawicielami Stowarzyszenia Dzieci Wojny na czele z prezesem Aleksandrem Gadowskim, który w swoich wypowiedziach podzielił się wspomnieniami z trudnego okresu jakim była II wojna światowa.
Kolejny punktem zjazdu była Msza Święta, której przewodniczył diecezjalny asystent KSM ks. Michał Fordubiński. Podczas kazania, które wygłosił ksiądz asystent do zgromadzonej młodzieży znalazło się wiele trudnych pytań: „Co Panie Boże chcesz powiedzieć kandydatom, którzy za chwil wstąpią w poczet Stowarzyszenia? Co Panie Boże chcesz powiedzieć Dzieciom Wojny, którzy zaszczycili nas dziś swoją obecnością? Co chcesz powiedzieć członkom Stowarzyszenia, aby chcieli żyć w pełni? Żyć na 100%?”. Ksiądz Fordubiński zakończył swoje kazanie słowami: „Walcz by twoje życie było piękne. Było inne niż rówieśników. Miej odwagę iść pod prąd.”.
Podczas Mszy Świętej12 osób złożyło przyrzeczenia i tym samym wstąpiło w szeregi Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
Po Mszy Świętej oraz obiedzie rozpoczęła się druga część obrad, która stanowiły wybory na stanowiska Zarządu Diecezjalnego oraz Komisji Rewizyjnej.
W skład nowego zarządu weszli: Małgorzata Roman, Anna Błazińska, Bartosz Cetliński, Jakub Jatkowski, Julita Więcław, Katarzyna Kasprzak, Adrian Kędzierski.
Spośród wybranych KSMowiczów: Małgorzaty Roman, Anny Błazińskiej oraz Bartosza Cetlińskiego prezesa wyłoni Biskup Płocki.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Patrycja Banaś, Marta Łaszczych oraz Renata Jaskulska.
W zjeździe wzięła udział młodzież z: Płońska, Płocka, Strzegowa, Mławy, Gruduska, Sońska.

Magdalena Karpińska
Rzecznik Zarządu KSM DP

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę