XXI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny w Janowcu Kościelnym

„Małżeństwo - Dobre relacje - Silna rodzina” - pod takim hasłem w Janowcu Kościelnym w diecezji płockiej zakończyły się XXI Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny. Mszy św. w kościele parafii św. Jana Chrzciciela przewodniczył ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej: - Czwarte przykazanie Boże, jako jedyne, zostało sformułowane w sposób pozytywny – zauważył teolog.

Janowiec.jpg

Regionalne Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny odbywają się od 1999 r. Są organizowane przez Radę ds. Rodziny województwa warmińsko-mazurskiego. W ciągu kilku tygodni organizowane są różne wydarzenia, które mają wzmocnić funkcjonowanie rodzin. W tym roku dniom przyświecało hasło „Małżeństwo – Dobre relacje – Silna rodzina”. W trakcie koncentrowano się na wartości małżeństwa i relacji rodzinnych.

W programie tegorocznych Dni Rodziny w całym regionie odbyło się około tysiąca różnych wiele wydarzeń m.in. konferencje, prelekcje, festyny, konkursy oraz wiele innych form aktywności, do których włączyły się m.in. lokalne instytucje czy organizacje.

Zakończenie XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny odbyło się w Janowcu Kościelnym. Mszy św. w kościele parafii św. Jana Chrzciciela przewodniczył ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej. W kazaniu zwrócił uwagę, że rodzina jest jedną z podstawowych instytucji Starego i Nowego Testamentu.

- Czwarte przykazanie Boże jako jedyne zostało sformułowane w sposób pozytywny. Bóg nie zakazuje czegoś przeciw rodzicom, ale nakazuje w sposób pozytywny dbać o nich. Jest różnica między szacunkiem należnym rodzicom przez całe ich życie, także po śmierci oraz posłuszeństwem, które obowiązuje dzieci, dopóki są na utrzymaniu rodziców – powiedział diecezjalny duszpasterz rodzin.

Uczestnicy Mszy św. zostali także pobłogosławieni relikwiami św. Jana Pawła II – Papieża Rodzin.

Później goście i uczestnicy Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny przeszli do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym. W programie spotkania znalazła się m.in. prelekcja Magdaleny Żukowskiej o sposobach komunikacji w rodzinie jako podstawie dobrych relacji. Psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Niedzicy opisała m.in. różne języki używane w celu porozumiewania się, na przykładzie języka spokojnej żyrafy i agresywnego szakala. Wyodrębnił je Marshall B. Rosenberg w książce „Porozumienie bez przemocy”.

Z kolei ks. Przemysław „Kawa” Kawecki SDB opowiedział o systemie prewencyjnym w życiu rodzinnym na przykładzie doświadczeń salezjańskich: - System prewencyjny zakłada relację, bo wychowanie odmierza się przez czas, który komuś poświęcamy. Św. Jan Bosko podkreślał, że nie chodzi o to, aby kogoś kochać, tylko o to, żeby ktoś czuł się kochany – stwierdził znany duszpasterz młodzieży.

Podsumowaniem spotkania był spektakl teatralny w wykonaniu mieszkańców gminy Janowiec Kościelny pt. „Historia pewnego małżeństwa” oraz występ Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Być Razem”. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę