XXI Jesienny Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego w Płońsku

17 października 2020 r. w Płońsku odbył się Jesienny Diecezjalny Turniej Tenisa Stołowego dla dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych i średnich. W turnieju wzięło udział 101 osób. Turniej rozgrywany jest dwukrotnie każdego roku, od 11 lat, na obiektach Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku.

Turniej.jpg

Zawodnicy przyjechali na turniej z Płocka, Radzyminka, Siedlina, Nowego Dworu, Jeżewa k. Płońska, Bądkowa, Szczytna, Gralewa, Uniecka, Pilitowa, Bulkowa, Nowych Łubek, Bledzewa,  Stachowa, Stróżewa, Szerominka, Złotopolic, Płońska i wielu innych miejscowości. Towarzyszyli im rodzice, kapłani, katecheci i nauczyciele. Sportowej rywalizacji towarzyszyła modlitwa do  św. Jana Pawła II.

Z powodu pandemii zachowane zostały wszelkie środki ostrożności. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięscy poszczególnych kategorii puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszyscy częstowani byli kanapkami, kawą, herbatą i napojami. Rywalizacja sportowa przeprowadzana była według zasad fair play. Obsługę sędziowską imprezy zajęła się Iwona Giedrojć - nauczycielka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku, Adam Rakowski, Krzysztof Grabowski oraz ks. Zbigniew Sajewski.

Impreza sportowa odbyła się dzięki wsparciu władz samorządowych: Starostwu Powiatowemu, Urzędowi Miasta Płońsk, Urzędowi Gminy Płońsk, Stowarzyszeniu „Parafiada” i Ministerstwu Sportu i Turystyki oraz zaangażowaniu władz klubu.

Ks. Zbigniew Sajewski
Diecezjalny Duszpasterz Sportu

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę