W Tłuchowie upamiętniono byłych duszpasterzy

W parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tłuchowie 2 sierpnia 2020 r. odsłonięto tablicę poświęconą byłym duszpasterzom, których nagrobki nie zachowały się do współczesności. Tablicę bezinteresownie wykonali parafianie: Marcin Bednarski i Andrzej Rykaczewski. Umieszczona została przy bocznym wejściu do świątyni parafialnej.

Dsc_0633.jpg

„Wszyscy kapłani, zarówno diecezjalni jak i zakonni, pozostawiają po sobie ślady. Są to ślady materialne oraz duchowe. Dzięki ich pracy duszpasterskiej, zaangażowaniu społecznemu oraz czynom patriotycznym wpisali się mocno w dzieje naszej wspólnoty parafialnej. Nie możemy zapomnieć o duchownych, którzy przekazywali i umacniali prawdy wiary katolickiej” - powiedział proboszcz parafii ks. kan. dr Andrzej Zakrzewski podczas uroczystości poświęcenia pamiątkowej tablicy, dedykowanej czterem tłuchowskim kapłanom.

Ich groby nie przetrwały do czasów obecnych, ale z dokumentów kościelnych wiadomo, iż posługiwali w parafii Tłuchowo i spoczęli w tłuchowskiej ziemi. Byli to: ks. Paweł Sulkowski – zmarł we wrześniu 1788 r., żył 40 lat, w kapłaństwie 15 lat; o. Augustyn Suleński – dominikanin, promotor Bractwa Różańcowego, zmarł w 1819 r., żył 61 lat, w kapłaństwie 35 lat; ks. kan. Tomasz Rościszewski – dziekan dekanatu dobrzyńskiego, zmarł w 1845 r., żył 74 lata, w kapłaństwie 48 lat; ks. Józef Kantorski – zmarł w 1868 r., żył 59 lat, w kapłaństwie 33 lata.

Uroczystość zakończyła się modlitwą za zmarłych kapłanów.


Edyta Gąsiorowska

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę