W Seminarium udzielono posług lektoratu i akolitatu

O potrzebie chrześcijańskiej nadziei w sytuacji obecnego zagrożenia, mówił ks. biskup Mirosław Milewski 22 marca br. w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku. Podczas Mszy św. w kaplicy Dobrego Pasterza udzielił posług lektoratu i akolitatu kilku alumnom. Uroczystość była transmitowana przez seminaryjnego fejsbuka.

Poslugi.jpg

Bp Milewski, który przewodniczył Mszy św. w kaplicy Dobrego Pasterza, powiedział, że to wielka radość, iż Kościół płocki ma nowych lektorów i akolitów. Jest to kolejny krok na ich drodze do kapłaństwa, potwierdzony przez Kościół: - Jesteście potrzebni i oczekiwani jako księża, aby posługiwać ludowi Bożemu – podkreślił biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Odniósł się także do obecnej epidemii koronawirusa: - Z pewnością przyjdzie jeszcze czas na opracowania naukowe, artykuły, kazania na ten temat. Każdy z nas ma tu jakieś swoje przemyślenia. Chciałbym jednak przekazać słowa pokrzepienia i otuchy, wlać w serca chrześcijańską nadzieję. „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!” (J 14,1). Bądźcie dobrej myśli. Bóg czuwa nad swoim ludem – zapewnił biskup.

Kazanie podczas Mszy św. wygłosił ks. Wojciech Kruszewski, ojciec duchowny. Życzył alumnom, aby „uważali słowo Boże za najważniejsze słowa w życiu, aby na nowo rozpalali w sobie zachwyt dla słowa Boga”. Wtedy będą potrafili widzieć więcej, słyszeć więcej, będą umieli słuchać nie tylko Pana Boga, ale i drogiego człowieka. Zaakcentował też, że życie człowieka wierzącego „bije rytmem Eucharystii, która jednoczy z Chrystusem i przemienia”.

Kaznodzieja stwierdził też, że trwająca pandemia pokazuje, że w swoim życiu człowiek daje się nieraz omamić fałszywym prorokom, którzy obiecują życie bez cierpienia, miłość bez odpowiedzialności i poświęcenia, a starość bez utraty witalności: - Obecny czas, trudny i smutny, jest też w jakimś sensie błogosławiony. Ten, który otwiera nam oczy, budzi z letargu pewności siebie, skoncentrowania się na sobie i pozwala zobaczyć więcej, ocenić to, na czym opierało się jeszcze do niedawana nasze życie – zaznaczył ks. Wojciech Kruszewski.

W czasie Mszy św. bp Mirosław Milewski udzielił posługi lektoratu trzem klerykom III roku, a posługi akolitatu - czterem klerykom IV roku. Lektorzy są odtąd uprawnieni do czytania słowa Bożego podczas Mszy św., a akolici będą m.in. wspomagać diakonów i kapłanów w wypełnianiu czynności liturgicznych; będą też nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św. Za udzielenie posług wszystkim, którzy doprowadzili alumnów do ich przyjęcia, podziękował Sebastian Trędowicz, dziekan IV roku.

Alumni przygotowali się do przyjęcia posług podczas trzydniowych rekolekcji, które wygłosił o. Józef Augustyn SJ. Przyszli księża słuchali konferencji, ale także uczyli się medytacji chrześcijańskiej. Rekolekcjonista w swoich naukach koncentrował się na miłości Boga. Przekonywał m.in. że to miłość Boga, a nie grzech, jest na pierwszym miejscu.

W uroczystości udzielenia posług uczestniczyli księża moderatorzy, wykładowcy i alumni seminarium. Wiele osób łączyło się z nimi w modlitwie za pośrednictwem seminaryjnego fejsbuka.

Aktualnie w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku studiuje 27 kleryków, w tym 4 na roku pierwszym, propedeutycznym.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę