W Sali Barokowej Opactwa Pobenedyktyńskiego stanęła rzeźba św. Benedykta

Rzeźba św. Benedykta – patrona Opactwa Pobenedyktyńskiego w Płocku, stanęła w jednej z nisz Sali Barokowej tego Opactwa (3 grudnia br.). Jest wierną repliką figury pochodzącej z kościoła kamedułów na Srebrnej Górze pod Krakowem.

Sw-benedykt.jpg

W Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku, dokładnie w jednej z nisz jego Sali Barokowej, stanęła barokowa rzeźba św. Benedykta. To wierna replika figury św. Benedykta z prezbiterium kościoła kamedułów na Srebrnej Górze, gdzie przez pół roku przebywał biskup płocki Piotr Libera (1 lipca 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.).

Rzeźbę świętego w drewnie wykonał Andrzej Burkot, snycerz z Górek Wielkich na Podbeskidziu. Szaty św. Benedykta (tzw. culla) są złote, w lewej dłoni trzyma księgę z regułą zakonu benedyktyńskiego, a w prawej przysługujący mu pastorał. Na dole jest napis potwierdzający, kogo przedstawia okazała rzeźba.

„Św. Benedykt był duchowym natchnieniem miejsca, z którym przez wieki związani byli jego duchowi synowie – zakonnicy benedyktyńscy. W tym miejscu żyli, pracowali i modlili się przez wiele wieków. Można powiedzieć, że św. Benedykt wrócił teraz na swoje włości” – zaznaczył ks. biskup Piotr Libera, biskup płocki.

Figurę św. Benedykta ufundowało kilku kapłanów diecezji płockiej. Pobłogosławił ją ks. biskup Mirosław Milewski, biskup pomocniczy diecezji płockiej.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę