W Ratowie trwają Dni św. Antoniego

- Szanujmy swą chrześcijańską tożsamość – zaapelował ks. biskup Roman Marcinkowski 13 czerwca br. w Sanktuarium Diecezjalnym św. Antoniego w Ratowie. Przewodniczył tam Mszy św. w czasie dorocznych Dni św. Antoniego. W sanktuarium odbył się także obrzęd poświęcenia lilii i chlebków św. Antoniego.

Ratowo-odpust.jpg

Dni św. Antoniego w Sanktuarium Diecezjalnym w Ratowie rozpoczęły się 12 czerwca wieczorem uroczystymi nieszporami, zakończonymi tradycyjnym obrzędem święcenia lilii i chlebków św. Antoniego, będących symbolem opieki Patrona nad najuboższymi.

Centralnym punktem uroczystości była suma odpustowa 13 czerwca. Przewodniczył jej bp Roman Marcinkowski. W homilii odwołał się do obchodzonego w tym dniu Święta Jezusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Przypomniał też Ewangelię dnia, w której Jezus w swej modlitwie najwyższego kapłana poleca opiece Boga Ojca całą wspólnotę Kościoła.

Interpretując słowa Ewangelii w kontekście współczesnych trudnych doświadczeń dla wiernych Kościoła katolickiego, w tym podważania istoty tożsamości chrześcijańskiej, jaką jest miłość Boga i bliźniego, wyjaśnił, że „prawdziwy chrześcijanin nie powinien żyć w lęku”. Powinien za to szukać oparcia i źródła swej siły bezpośrednio w Bogu.

- Budujcie swe życie na skale, którą jest Chrystus. Pielęgnujcie wartości rodzinne. Przyjmijcie postawę szacunku dla własnej chrześcijańskiej tożsamości - podkreślił kaznodzieja.

Sumę odpustową zakończyła Litania do św. Antoniego, zaśpiewana przez posługujący muzycznie chór z parafii Radzanów nad Wkrą. Wierni ucałowali też relikwie Patrona. Rektor sanktuarium ks. kan. Bogdan Pawłowski zaprosił wiernych na uroczystość poświęcenia odnowionej Ostoi św. Antoniego 15 czerwca. Inwestycja była możliwa dzięki dotacji ze środków unijnych.

W Ratowie licznie zgromadzili się czciciele św. Antoniego z diecezji płockiej oraz pielgrzymi z innych diecezji. Dni św. Antoniego potrwają do 16 czerwca.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę