W parafii „papieskiej” w Pułtusku powstała chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II

W parafii pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku powstała chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II. Członkowie chorągwi pragną rozwijać swoją męską duchowość w oparciu o nauczanie i przykład życia Papieża Polaka. Inicjatorem utworzenia chorągwi był proboszcz parafii ks. kan. Sławomir Andrzej Stefański.

Rycerze_biala.jpg

Chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w parafii pw. św. Jana Pawła II w Pułtusku liczy aktualnie siedmiu mężczyzn, aktywnie włączających się w życie parafii, wykonujących różne zawody. Wśród nich jest na przykład pracownik cywilny Wojska Polskiego, właściciel piekarni, rolnik czy emerytowany żołnierz.

Chorągiew powstała z inicjatywy ks. kan. Sławomira Andrzeja Stefańskiego, proboszcza parafii. Najpierw mężczyźni przygotowywali się do tego duchowo m.in. uczestnicząc w tzw. męskim Różańcu - adresowanym do mężczyzn i z ich udziałem. Byli też na Męskim Oblężeniu Jasnej Góry.

„Mężczyźni – Rycerze Jana Pawła II pragną formować swoją męską duchowość zgodnie z nauczaniem św. Jana Pawła II, czerpiąc z niego wzór i przykład. Każdego dnia odmawiają «dziesiątkę» Różańca i czytają teksty formacyjne. Niedawno wzięli udział w rekolekcjach w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. W parafii będą angażowani w różne inicjatywy religijne” – zapowiada proboszcz.

Uważa, że to naturalne, iż w „papieskiej” parafii ukonstytuowała się grupa mężczyzn, którzy chcą czerpać z dzieła życia Papieża Polaka. Ma nadzieję, że wspólnota ta będzie się powiększać. Zgodnie ze strukturą każdej chorągwi jej Wielkim Rycerzem (zwierzchnikiem) został Sławomir Białczak, kanclerzem - Konrad Górecki, a skarbnikiem Jan Cieśla.

To druga chorągiew Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w Pułtusku; pierwsza powstała jesienią ubiegłego roku w parafii św. Stanisława Kostki. W diecezji płockiej jest obecnie osiem chorągwi Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.

***
Zakon Rycerzy Jana Pawła II działa od 2012 roku, w 19 diecezjach w Polsce i Kanadzie, w 52 parafiach. Liczy około 900 Braci Rycerzy. W diecezji płockiej działa 8 chorągwi Zakonu, kapelanem Rycerzy jest ks. dr Tomasz Brzeziński, rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku.

Zasadniczym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolików-mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie wzór osoby patrona – św. Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który swoim świadectwem pokazywał jak łączyć męskość i świętość. Swoje powołanie Rycerze Jana Pawła II chcą realizować poprzez zaangażowanie w takie rodzaje aktywności jak m.in. obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny, życia - od poczęcia do naturalnej śmierci, promocja nauczania Jana Pawła II, promowanie katolickiej duchowości świeckich, wspieranie duchowieństwa czy promocja duchowości mężczyzny.

Organizacja Zakonu Rycerzy Jana Pawła II opiera się o podstawową jednostkę ustrojową Kościoła jaką jest parafia w której Bracia Rycerze, którzy koncentrują w niej swe życie religijne - tworzą chorągiew. Wyższymi jednostkami organizacyjnymi Zakonu są: komandoria organizująca życie Zakonu na terenie danej diecezji oraz Prowincja Krajowa organizująca życie zakonu na terenie danego kraju. Na czele całego Zakonu stoi generał zakonu z Radą Generalną.

Chorągiew może utworzyć co najmniej sześciu Braci przy akceptacji proboszcza miejsca, który z urzędu będzie pełnił funkcję jej kapelana lub wyznaczy innego księdza do wypełnienia tej roli. Nazwa chorągwi nosi nazwę patrona parafii. Bratem Rycerzem Zakonu Jana Pawła II może zostać mężczyzna - katolik, żyjący w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską zarekomendowany przez co najmniej jednego z Braci Rycerzy lub duchownego katolickiego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę