„W mocy Bożego Ducha” - rekolekcje diecezjalnej Akcji Katolickiej

W dniach 15-16 lutego 2019 r. w siedzibie Szkół Katolickich w Płocku odbyły się rekolekcje dla członków Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej pod hasłem „W mocy Bożego Ducha”. Zostały one połączone z posiedzeniem Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Wzięło w nich udział około 40 osób.

Akcja_katolicka.jpg

Gościem rekolekcji był ks. infułat Marek Smogorzewski - pierwszy asystent kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej, który wygłosił dwie konferencje: „Moc Bożego Ducha w Akcji Katolickiej” i „Rozmowy o Akcji Katolickiej”. W czasie drugiej konferencji wywiązała się bardzo ożywiona dyskusja. Spotkanie zakończyło się wieczorną adoracją Najświętszego Sakramentu i Apelem Jasnogórskim, które poprowadził ks. Krzysztof Jończyk, asystent diecezjalny AK.

Tego wieczoru gościem rekolekcji był ks. biskup Mirosław Milewski - Krajowy Asystent Akcji Katolickiej, który wspólnie z członkami AK adorował Najświętszy Sakrament, uczestniczył w Apelu Jasnogórskim oraz skierował do zebranych pasterskie słowo. Powiedział m.in. o wspólnocie działania w Akcji Katolickiej, modlitwie osobistej i zaangażowaniu w przeżywanie liturgii Kościoła.

Następnego dnia, po porannych modlitwach, konferencję wygłosił asystent DIAK ks. Krzysztof Jończyk. Kolejnym punktem tego dnia było posiedzenie Rady DIAK. W trakcie Zarząd AKDP otrzymał absolutorium. Natomiast asystent diecezjalny spotkał się z księżmi asystentami Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.

Dwudniowe rekolekcyjne spotkanie zakończono Mszą św. koncelebrowaną przez księży asystentów, z konferencją ks. Krzysztofa Jończyka. 

Kalendarium AKDP na rok 2019

1. Rekolekcje i posiedzenie Rady DIAK - 8-9.02.2019 r.

2, Rekolekcje regionalne dla liderów AK - 29-31.03.2019 r.

3. Tydzień Biblijny - 05-12.05.2019 r.

4. Pielgrzymka na Jasną Górę w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki AK - 7-8.06.2019 r.

5. XII Piesza Pielgrzymka im. Bł. Abp. A. J. Nowowiejskiego z Płocka do Słupna - 15.06.2019 r.

6. Sztafeta do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki ku czci Męczenników stanu wojennego - realizacja POAK Pułtusk - 14.09.2019 r.

7. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie - Poznań - 21.09.2019 r.

8. VII Bieg Papieski w Płocku (współorganizacja w parafiach) - 16.10.2019 r.

9. Sympozjum naukowe AKDP - 25.11.2019 r.

Wydarzenia całoroczne:cykliczne audycje radiowe - „Credo - magazyn Akcji Katolickiej”.

Parafialne Oddziały AK: kontynuacja systematycznej modlitwy za kapłanów; opieka nad grobami kapłanów.

Wiesława Winiarska
Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę