W diecezji trwają kwesty online na renowację zabytkowych nagrobków

Stowarzyszenia, które każdego roku w diecezji płockiej prowadzą lokalne kwesty na renowację zabytkowych nagrobków na cmentarzach, nie zaprzestały tej działalności. W większości miast zbiórka prowadzona jest online: chętni przekazują środki bezpośrednio na konta stowarzyszeń. W Płocku dodatkowo prowadzą ją w swoich środowiskach zaufani wolontariusze.

Cmentarze.jpg

Doroczną kwestę na ratowanie zabytkowych nagrobków pod nazwą „Ratujmy Płockie Powązki” po raz 21. prowadzą Stowarzyszenie Starówka Płocka i lokalny oddział „Gazety Wyborczej”. W tym roku zasadniczo odbywa się ona online: darczyńcy mogą przekazywać środki na konto Stowarzyszenia Starówka Płocka: nr 11 9011 0005 0970 2538 2000 0010, z dopiskiem „Kwesta Ratujmy Płockie Powązki”:

Kwesta jest też prowadzona fizycznie, choć nie przy cmentarzach: „Chętni kwestarze biorą od nas puszki, idą z nimi do swoich znajomych, miejsc pracy, urzędów, instytucji. Po puszki zgłosili się ci, którzy każdego roku kwestowali przy cmentarzach. Wiemy, że tegoroczna zbiórka zanosi się na mniejszą niż w latach poprzednich, ale płocczanie z pewnością nas nie zawiodą. Dwie pierwsze puszki wziął od nas ks. Jarosław Cichocki, proboszcz parafii w Sikorzu koło Płocka – w ubiegłym roku odrestaurowaliśmy grób ks. Ignacego Smoleńskiego, jednego z jego poprzedników w parafii. Grób ten znajduje się na cmentarzu w Alejach Kobylińskiego w Płocku” - poinformował Jerzy M. Skarżyński, prezes Stowarzyszenia Starówka Płocka.

Zebrane w tym roku w Płocku pieniądze zostaną przeznaczone na odrestaurowanie nagrobka Irenki Tyszki z figurą anioła z piaskowca (obecnie jest pozbawiony głowy). Kwesta „Ratujmy Płockie Powązki” odbywa się po raz 21., potrwa do końca tego roku. W ubiegłym roku na renowację zabytkowych nagrobków zebrano kwotę 55,9 tys. zł. W ciągu minionych lat w ramach akcji zebrano około 856 tys. zł. Udało się za to wyremontować niemal 50 nagrobków.

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem nie było w tym roku kwesty na cmentarzach w Ciechanowie. W mieście tym od 2016 r. prowadzi ją Stowarzyszenie Wolontariat Pamięci, które remontuje zabytkowe nagrobki na cmentarzu przy ul. Płońskiej. W ubiegłym roku kwestujący zebrali około 24 tys. 300 zł. Dotychczas odnowionych zostało 9 nagrobków.

W 2021 r. stowarzyszenie planuje zakończenie renowacji grobu społecznika z Sokołówka Tomasza Klonowskiego (prace rozpoczęto tym roku) oraz anonimowej osoby (grób z artystycznie wykonanym krzyżem, położony w najstarszej części cmentarza). Roman Niesiobędzki ze stowarzyszenia prosi ciechanowian o wsparcie modlitewne tej inicjatywy na. Darczyńcy mogą przekazywać pieniądze na konto Stowarzyszenia Wolontariat Pamięci: BS Płońsk O/Ciechanów nr 68 8230 0007 3002 7239 2000 0001.

Prośba dotyczy też udostępnienia fotografii osób i grobów, których nagrobki będą odnawiane, pohodzące z jak najwcześniejszych lat, co umożliwiłoby ich wierną renowację. Zdjęcia można przesyłać na meila: barbarabielasta@gmail.com, tel. 606-793-125. Jeżeli zostaną przekazane oryginały, będą one skanowane i zwrócone posiadaczom.

W Mławie z tradycyjnej kwesty na cmentarzu św. Wawrzyńca zrezygnowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej. Jednocześnie prezes Henryk Antczak obiecał, że w miarę możliwości finansowych towarzystwo będzie kontynuowało działania służące ratowaniu zabytkowych grobów. W 2019 r. zebrano w Mławie 6 tys. 222 zł. Za środki, które przekażą towarzystwu chętni mławianie, planowane jest wyremontowanie wyjątkowej, a jednocześnie zapomnianej i niszczejącej kapliczki rodziny Rudowskich.

Pułtuskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pułtusku zaprasza do udziału w wirtualnej kweście na rzecz ratowania najstarszych i najcenniejszych nagrobków cmentarza św. Krzyża – najstarszej pułtuskiej nekropolii.

„W konsultacji z przedstawicielami Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wytypowaliśmy obiekty, które chcemy odnowić ze środków zebranych w latach 2019-2020. Są to nagrobki zasłużonych pułtuskich duchownych Bonawentury Grabowskiego i Wiktora Gogolewskiego. «Morowe powietrze» uniemożliwiło kwestę, ale powstaje dokumentacja konserwatorska, dzięki której wystąpimy w konkursach o dofinansowanie renowacji. Tymczasem zapraszamy do wirtualnej kwesty – wpłacania nawet najdrobniejszych datków na subkonto świętokrzyskiej zbiórki” – zapraszają przedstawiciele towarzystwa.

Zainteresowani wpłatami mogą to uczynić na konto Pułtuskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego: nr 88 8232 0005 0000 0143 2000 0002, tytuł: „Kwesta 2020”.

Organizatorzy kwest online mają nadzieję, że choć datki będą mniejsze od ubiegłorocznych, to jednak znajdą się osoby, którym na sercu leży ratowanie unikatowych zabytków na najstarszych nekropoliach diecezji.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę