W diecezji płockiej działa komandoria Zakonu Rycerzy Jana Pawła II

W diecezji płockiej rozpoczął działalność Zakon Rycerzy Jana Pawła II - publiczne stowarzyszenie wiernych świeckich, któremu patronuje święty Papież z Polski. Dekret o erygowaniu zakonu w diecezji wydał Biskup Płocki Piotr Libera: - Nasza siła jest w naszej różnorodności – uważa Artur Wiśniewski, inicjator tego pomysłu.

Rycerze_jp.jpg

Zakon Rycerzy Jana Pawła II – Ordo Militiae Ioannis Pauli II działa w Polsce od 2012 roku. Jest to program formacyjny dla katolickich mężczyzn. W całym kraju należy do niego około 500 mężczyzn. Pierwsze komandorie powstały w Warszawie i Krakowie.

Płock jest kolejną diecezją w kraju, w której zakon rozpoczął działalność. Dekret erygujący to stowarzyszenie wydał Biskup Płocki Piotr Libera. Pozwala on członkom stowarzyszenia na utworzenie tzw. komandorii i działalność „w duchu nauczania św. Jana Pawła II”. Do stowarzyszenia mogą należeć mężczyźni odpowiednio uformowani, silni w wierze, posiadający głębszą świadomość i odpowiedzialność, gotowi bronić rodziny, ojczyzny i Kościoła.

Pierwsze chorągwie Zakonu Rycerzy Jana Pawła II powstały w parafiach św. Stanisława BM w Glinojecku i św. Antoniego w Zegrzu (z siedzibą w Woli Kiełpińskiej). Kolejne tworzą się w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Mławie, św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim i św. Anny w Strzegowie.

Każda z chorągwi (czyli oddziałów parafialnych) sama wybiera kierunki swego działania i apostolatu. Może to być na przykład działalność społeczna, charytatywna lub patriotyczna. Formy apostolstwa w poszczególnych parafiach odbywają się w ścisłej współpracy z proboszczem. 

Historia nowego stowarzyszenia w diecezji płockiej rozpoczęła się od parafii Glinojeck: - Jesteśmy „pokoleniem JP II”. Tworzymy struktury zachęcając mężczyzn w różnych parafiach do wstąpienia do naszego zakonu lub rozmawiamy w tej sprawie z księżmi proboszczami. Jesteśmy w różnym wieku, wykonujemy różne zawody, kibicujemy różnym klubom sportowym, ale chcemy wspólnie stawać przy ołtarzu. Nasza siła jest w naszej różnorodności – uważa Artur Wiśniewski z parafii św. Stanisława BM w Glinojecku, inicjator powstania Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w diecezji płockiej. 

Dodaje także, że rycerze Jana Pawła II chcą działać dla swoich parafii, wspierać proboszcza, pomagać rodzinom i wszystkim wiernym, integrować środowisko, wykonywać konkretne prace na rzecz wspólnoty parafialnej.

Komandorem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w diecezji płockiej jest Janusz Paczkowski. Obecnie należy do niego kilkudziesięciu mężczyzn. Strojem oficjalnym są czarne mantule (płaszcze) ze znakiem krzyża i literą M (jak Maryja). Raz w miesiącu rycerze spotykają się w swojej parafii na lekturze patronalnej tekstów św. Jana Pawła II, wspólnie z parafialnym kapelanem (jest nim proboszcz). Raz w miesiącu w niedzielę pełnią funkcje liturgicznej służby ołtarza. Raz w roku uczestniczą w rekolekcjach formacyjnych.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę