W Bieżuniu odbył się etap diecezjalny Olimpiady Teologii Katolickiej w

Trzydziestu jeden uczniów ze szkół ponadpodstawowych w diecezji płockiej wzięło udział w etapie diecezjalnym 29. Olimpiady Teologii Katolickiej pt. „Jacek Odrowąż - wzór ewangelizacji”, który odbył się 27 lutego br. w LO im. W. Orkana w Bieżuniu. Jego trzej laureaci wezmą udział w finale ogólnopolskim olimpiady w marcu w Opolu.

W etapie diecezjalnym Olimpiady Teologii Katolickiej pt. „Jacek Odrowąż – wzór ewangelizacji” uczestniczyło 31 uczniów z 13 szkół ponadgimnazjalnych (przygotowywanych przez 17 katechetów). Uczestnicy napisali test przygotowany przez komitet organizacyjny OTK, składający się z 25 pytań. Czas przeznaczony na napisanie odpowiedzi wynosił 45 minut.

Uczestnicy konkursu m.in. musieli wyjaśnić, co papież Franciszek rozumie pod pojęciem „święci z sąsiedztwa”, jak w kontekście adhortacji dotyczącej ewangelizacji należy rozumieć jego stwierdzenie, że Kościół to „lud o wielu twarzach”, wymienić czterech głównych patronów Królestwa Polskiego, wiedzieć, jak w Katechizmie Kościoła katolickiego określa się życie konsekrowane, z jakim zakonem była związana Gertuda, siostra biskupa Iwona czy kiedy do Kamienia Śląskiego  - miejsca narodzin św. Jacka, przybyło 33 biskupów z kard. Karolem Wojtyłą.

Zdaniem organizatorów etapu diecezjalnego olimpiady odznaczała się dużym stopniem trudności, ponieważ wymagała od młodzieży szkolnej znajomości m.in. dokumentów wydanych przez Stolicę Apostolską i papieża.

Laureatami etapu diecezjalnego olimpiady zostało troje uczniów z tej samej szkoły  - I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie, uczniów katechetki Agnieszki Boniakowskiej. Kolejne miejsca zajęli: Jakub Brodowski (I), Wiktoria Zawadka (II), Monika Judyta Tarnowska (III). Wezmą oni udział w finale ogólnopolskim olimpiady w marcu w Opolu.

Podczas finału zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz wydawnictwa książkowe, ufundowane przez wydział katechetyczny Kurii Diecezjalnej, który był organizatorem etapu diecezjalnego OTK.

W programie spotkania znalazło się też zwiedzanie Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę