VII Marsz dla Życia i Rodziny w Ciechanowie

Około 300 osób przeszło w Ciechanowie w VII Marszu dla Życia i Rodziny, pod ogólnopolskim hasłem „I ślubuję Ci…” (25 września br.). Uczestnicy wyruszyli sprzed Ratusza, a dotarli do kościoła parafii św. Józefa, gdzie wzięli udział w Mszy św.: - Wartości rodzinne i religijne są charakterystyczne dla polskiej kultury i obyczajowości – powiedział po marszu Ryszard Wesołowski z parafialnego oddziału Akcji Katolickiej.

Marsz Dla Życia Ciechanów
plock.gosc.pl

VII Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem „I ślubuję Ci…” (słowa zaczerpnięte z przysięgi małżeńskiej) odbył się w Ciechanowie po dwuletniej przerwie. Rozpoczął się przed Ratuszem, a potem przeszedł do kościoła parafii św. Józefa (farnej) w Ciechanowie. Wzięło w nim udział około 300 osób, w tym rodziny i młodzież. Nieśli flagi papieskie i narodowe oraz hasła pro life. Śpiew podczas marszu animował zespół wspólnoty Wojsko Gedeona. 

Uczestnicy marszu wzięli udział w Mszy św. koncelebrowanej, pod przewodnictwem ks. kan. Zbigniewa Adamskiego, proboszcza parafii św. Józefa i dziekana dekanatu Ciechanów Wschód. W czasie Mszy św. obecni na niej małżonkowie odmówili przysięgę małżeńską.

- Po dwóch latach przerwy ponownie zorganizowaliśmy Marsz dla Życia i Rodziny, aby wspólnie cieszyć się z rodzinami i za nie modlić. Zrobiliśmy to ze świadomością, że istnieje potrzeba promowania wartości rodzinnych i religijnych. One są charakterystyczne dla naszej kultury i obyczajowości. W Ciechanowie ten marsz to już tradycja – stwierdził Ryszard Wesołowski, prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej przy parafii św. Józefa w Ciechanowie, uczestnik i jeden ze współorganizatorów marszu.   

Organizatorem VII Marszu dla Życia i Rodziny w Ciechanowie był komitet, w skład którego weszli przedstawiciele stowarzyszeń religijnych i sześciu ciechanowskich parafii. Koordynowało go Centrum Życia i Rodziny w Warszawie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę