Uroczystość św. Łukasza - Patrona służby zdrowia w szpitalu w Płocku

W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. M. Kacprzaka w Płocku 18 października br. odbyła uroczystość ku czci św. Łukasza – Patrona służby zdrowia. Mszy św. z udziałem przedstawicieli służby zdrowia w kaplicy szpitalnej pw. św. Ojca Pio przewodniczył ks. kan. dr Jarosław Kamiński, dyrektor wydziału duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej: „Droga do świętości wiedzie przez jak najlepsze spełnianie codziennych obowiązków” – zwrócił uwagę kaznodzieja.

_w.__ukasz.jpg

Ks. Jarosław Kamiński w kazaniu zwrócił uwagę, że św. Łukasz, lekarz, miał odwagę, aby porzucić swoje dotychczasowe życie i pójść za Jezusem. Dzięki temu powstała jedna z Ewangelii. Św. Łukasz udowodnił, że nie wystarczy dbać o cielesny wymiar życia, ale także o swojego ducha.

Przypomniał również, że w Płocku trwają Płockie Dni Kultury Chrześcijańskiej, którym patronuje św. Jan Paweł II. A on zachęcał do tego, aby „wstać i iść”. W Starym Sączu w 1991 roku, gdy dokonał kanonizacji św. Kingi, zaapelował, aby „nie lękać się świętości” i uczynić nowe tysiąclecie „erą ludzi świętych”.

„Świętość nie jest luksusem dla nielicznych, dla elity, ale zwykłym obowiązkiem - moim i twoim. Inny ze świętych, Josemaria Escrivá, mówił, że droga do świętości wiedzie poprzez spełnianie codziennych obowiązków. Dlatego prawdziwa świętość nie ma nic wspólnego z dziwactwem, ale życiem jak Pan Bóg przykazał, spełnianiem codziennych obowiązków jak się najlepiej potrafi” – przekonywał ks. Kamiński.

Poprosił, aby modlić się o świętość zarówno dla służby zdrowia, jak i pacjentów, bo świętość nie jest „luksusem zarezerwowanym dla nielicznych”, ale drogą, którą ma kroczyć współczesny człowiek, aby dotrzeć do nieba. Święci, to nie dziwacy, ale „ludzie z krwi i kości”.

W programie spotkania znalazł się także referat ks. dr. Łukasza Zdunkiewicza, wicedyrektora Centrum Psychologiczno-Pastoralnego „Metanoia” w Płocku pt. „Św. Łukasz Ewangelista i przesłanie Jezusa, które zawarł w swoich pismach”. Zwrócił on uwagę, że autor trzeciej Ewangelii pisał o Jezusie w bardzo ujmujący sposób: np. George Bernard Shaw stwierdził, iż dzięki św. Łukaszowi Zbawiciel „zdobył najwięcej ludzkich serc”.

„W swoim dziele pozostawił on bardzo żywy obraz Jezusa Chrystusa, ściśle związany z historią człowieka, jego cierpieniem i doświadczeniami. Jezus pochyla się nad cierpiącymi i `ostatnimi` ludźmi na ziemi. Dante Algierii określił św. Łukasza jako `scriba mansuetudinis Christi` - pisarz łagodności, dobroci, miłosierdzia i czułości Jezusa. Praktyczny wymiar jego miłości do ludzi stanowi miłosierdzie” – powiedział ks. Łukasz Zdunkiewicz.

Zwrócił też uwagę na rolę modlitwy u Łukasza: Jezus przedstawiany jest w szczególnych momentach życia właśnie podczas modlitwy. Poza tym Jego Jezus, to Zbawiciela świata, pełen współczucia i miłości dla ludzi odrzuconych, z marginesu, którzy najbardziej potrzebują miłosiernej miłości Boga.

W spotkaniu uczestniczyli pracownicy płockiego szpitala na „Winiarach” oraz przedstawiciele placówek medycznych z diecezji. Reprezentowane były też m.in. Okręgowa Izba Lekarska i Okręgowa Rada Lekarska.

Organizatorami obchodów ku czci patrona służby zdrowia byli: ks. mgr Marcin Zboiński, diecezjalny duszpasterz służby zdrowia i Stanisław Kwiatkowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę