Trwają przygotowania do otwarcia Szkoły Katechistów

W diecezji płockiej księża podczas spotkań formacyjnych mieli możliwość dowiedzieć się czym zajmują się katechiści w parafii. O swoich doświadczeniach opowiadał ks. Marcin Węcławski, proboszcz parafii pw. Maryi Królowej w Poznaniu. W niedalekiej przyszłości w diecezji ma powstać Szkoła Katechistów.

Katechiści

W czasie spotkań rejonowych w Ciechanowie, Rypinie i Płocku księża mieli możliwość dowiedzieć się, jak wygląda posługa katechistów w parafii. Jak zaznaczył bp Szymon Stułkowski, katechiści wykonują w parafiach konkretne zadania, współpracując z księżmi, ale przede wszystkim są świeckimi, którzy formują innych świeckich.

O tym, co w parafii konkretnie robią katechiści, opowiedział ks. Marcin Węcławski, proboszcz parafii pw. Maryi Królowej w Poznaniu. W parafii tej posługuje 21 osób, a niebawem przybędzie jeszcze 7. Przede wszystkim pomagają oni w przygotowaniu rodziców i rodziców chrzestnych do chrztu dziecka, są to indywidualne katechezy w domu rodziców dziecka, podczas których poruszane są konkretne kwestie liturgiczne i teologiczne (takie jak miłość Boga Ojca czy znaczenie sakramentu chrztu w wychowaniu religijnym).

Ks. Węcławski opowiedział także o przygotowaniu rodziców dzieci do wczesnej pierwszej Komunii świętej: są to comiesięczne katechezy dla rodziców w parafii, tak, aby rodzice sami mogli przygotować swoje dzieci do jej przyjęcia. Raz w miesiącu katechezę do rodziców głosi też proboszcz. Kolejnym obszarem działalności katechistów jest praca z rodzicami młodzieży przygotowującej się przyjęcia sakramentu bierzmowania, są to spotkania w grupie. W poznańskiej parafii istnieją też plany zakładania grup biblijnych np. wśród mieszkańców bloków, grup między sąsiadami.

Jak przekazał duszpasterz, ważny jest osobisty kontakt z wiernymi, wtedy pojawiają się pytania o wiarę i religię, a potem stanowi to punkt wyjścia do zawiązania relacji. Wielu wiernych otwiera się podczas takich spotkań, rozmawia o różnych problemach. Zmienia się ich podejście do wiary i Kościoła, gdy spotykają świecką osobę, która „nie musi” czegoś mówić czy robić, ale jest świadkiem wiary w codzienności.

Drugim gościem była Beata Nadolna, dyrektor Przedszkola im. Aniołów Stróżów Parafii Maryi Królowej w Poznaniu, katechistka, która zajmuje się przygotowaniem rodziców dzieci i samych dzieci do przyjęcia wczesnej Komunii świętej (nawet w wieku 4-5 lat). Zachęcała ona do tego, aby po ocenie, czy są wystarczająco dojrzałe i rozumieją, Kogo przyjmują, stwarzać dzieciom taką możliwość.

Spotkania księży z proboszczem i katechistką z Poznania odbyły się w trzech miejscach: parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie, parafii pw. św. Stanisława Kostki w Rypinie, Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku (13-15 listopada br.). Stanowiły one merytoryczne przygotowanie przed otwarciem w diecezji płockiej Szkoły Katechistów.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę