Trwają letnie Oazy dla dzieci i młodzieży z diecezji płockiej

Około 170 osób: dzieci, młodzieży i animatorów, uczestniczy w letnich Oazach Ruchu Światło-Życie diecezji płockiej w Gliczarowie Górnym w Tatrach. Są one formą rekolekcji, połączoną z wakacyjnym wypoczynkiem. Uczestnicy m.in. modlą się o beatyfikację sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie.

Oaza_2019-1.jpg

Dzieci i młodzież, która uczestniczy w letnich Oazach Ruchu Światło Życie, wspólnie przechodzi formację oazową. Czas na Oazach pozwala głębiej doświadczyć miłości Boga i bliźniego, uporządkować relacje z innymi ludźmi, znaleźć czas na codzienną, systematyczną modlitwę i na lekturę Pisma św., pomyśleć o swoim dalszym rozwoju duchowym, a także rozeznać swoje powołanie. Nie brakuje także górskich wędrówek, podczas których jest czas na medytację.

W kolejnych turnusach odbywają się Oazy: Oaza Dzieci Bożych (dla dzieci po czwartej, piątej i szóstej klasie szkoły podstawowej), Oaza Nowej Drogi (dla młodzieży po siódmej i ósmej klasie szkoły podstawowej oraz trzeciej klasie gimnazjum), Oaza Nowego Życia (dla młodzieży po szkole średniej), Oaza Nowego Życia 0 stopnia (dla uczniów po pierwszej klasie szkoły średniej), Oaza Nowego Życia II stopnia (dla osób po I stopniu oraz uczestników rocznej formacji).

- Zasadniczym celem formacji oazowej jest umocnienie wiary poprzez codzienną Eucharystię, spotkania w grupach, wspólną i indywidualną modlitwę. Daje to młodym ludziom doświadczenie bliskości Boga, świadomość bycia we wspólnocie i poczucie bezpieczeństwa. - uważa ks. Marcin M. Kędzia, diecezjalny moderator Ruchu Światło-Życie.

W letnich Oazach uczestniczy około 170 osób: dzieci, młodzieży, animatorów (świeckich i księży). Potrwają one do 31 lipca.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę