Szkoła w Szczytnie przyjęła imię św. Stanisława Kostki

Szkoła Podstawowa w Szczytnie w parafii Krysk przyjęła 14 lutego br. imię św. Stanisława Kostki: - Warto być wiernym ideałom, które głosił patron – zwrócił się do społeczności szkoły Biskup Płocki Piotr Libera. Poświęcił także nowy sztandar tej placówki oświatowej.

Szczytno.jpg

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Szczytnie imienia św. Stanisława Kostki rozpoczęto przedstawieniem dekretu Biskupa Płockiego o nadaniu tej placówce imienia św. Stanisława Kostki. Odczytał go ks. Jan Kaźmierczak, proboszcz parafii Krysk, na terenie której znajduje się szkoła.

Mszy św. w miejscowej kaplicy przewodniczył bp Piotr Libera. W homilii powiedział, że patron szkoły to ktoś, kto wyznacza pewien kierunek, wskazuje sposoby postępowania, uczy dokonywać mądrych wyborów. Stoi niejako za tymi, którym patronuje, wspiera ich, udziela pomocy. Stwierdził też, że decydując się na patrona szkoły w osobie św. Stanisława Kostki, jej społeczność zdecydowała się, że od tej pory chce iść drogą, którą wskazał Święty.

- Jesteście gotowi przestrzegać ideałów, którym wierny był nasz młody, mazowiecki Święty, jego dewiza życiowa „Ad maiora natus sum – Do wyższych rzeczy jestem powołany” staje się waszą dewizą, jego wierność Bogu i Maryi, wyznacza drogę waszej wierności, jego dojrzałość w podejmowaniu decyzji i wytrwałość w realizacji życiowego powołania będą zachętą do wytrwania w dobrych postanowieniach dla każdego was – podkreślił hierarcha.

Wyraził też nadzieję, że wybór patrona i nadanie szkole imienia wzmocni autorytet i pozycję placówki w gminie i powiecie. Pozwoli opracować i wprowadzać w życie program wychowawczy, skoncentrowany wokół sylwetki patrona.

- Pamiętając o jego walorach etycznych, duchowych i ogólnoludzkich, z całą pewnością warto z tym zadaniem się zmierzyć. Warto pamiętać, że Stasiu, choć pochodzący z malutkiej mazowieckiej wioski, był równocześnie bardzo dobrze wykształconym młodym Polakiem, który bez kompleksów przemierzał europejskie drogi, wzbudzając podziw u kolegów reprezentujących inne nacje – zaakcentował Pasterz Kościoła płockiego.

Wyraził też nadzieję, że ten wyjątkowy Patron będzie „wzorem do naśladowania, ideałem i przykładem, jak iść przez życie w przyjaźni z Jezusem i Jego Matką - Maryją”.

Bp Libera dokonał także aktu poświęcenia nowego sztandaru szkoły.

Po Mszy św. jej uczestnicy przeszli do budynku szkoły, gdzie odbyły się oficjalne uroczystości, w tym część artystyczna w wykonaniu uczniów, ślubowanie na sztandar oraz poświęcenie okolicznościowej tablicy.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele samorządu i oświaty, wraz z dyrektor szkoły Magdaleną Grabowską i Jackiem Zawiślińskim, dyrektorem Delegatury w Ciechanowie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę