Szkoła w Morawach przyjęła imię kardynała Stefana Wyszyńskiego

Imię kardynała Stefana Wyszyńskiego przyjęła 15 maja br. Szkoła Podstawowa w Morawach: - Pedagogika Prymasa Tysiąclecia była pedagogiką walki o dobro w człowieku – powiedział do społeczności szkoły biskup płocki Piotr Libera. Poświęcił także nowy sztandar szkoły.

Morawy1.jpg

Uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Morawach (parafia św. Wojciecha w Stupsku) imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyła się w szkolnej hali sportowej. Najpierw jej uczestnicy wysłuchali prelekcji prof. Jana Żaryna, senatora RP, o dziele życia Prymasa Tysiąclecia. Historyk najwięcej uwagi poświęcił omówieniu zasług kardynała dla Kościoła i dla Ojczyzn. Był on człowiekiem, który „stał na straży Kościoła”.  

Mszy św. koncelebrowanej z udziałem społeczności szkolnej i gości przewodniczył bp Piotr Libera. W homilii powiedział, że społeczeństwu wciąż potrzeba nowych wzorów wychowania i ideałów, ku którym wspólnie mogliby zmierzać nauczyciele i uczniowie, rodzice i dzieci, wychowujący i wychowywani.

Przypomniał, że kard. Stefan Wyszyński był „nauczycielem o niepodważalnym autorytecie moralnym”. Sprawy edukacji i wychowania były mu zawsze bardzo bliskie. Uważał, że wpływ różnego rodzaju nowych nurtów kulturowych i społecznych, podważających najbardziej fundamentalne kwestie dotyczące istoty człowieczeństwa, niejednokrotnie prowadzi do ogromnego zamętu, wręcz zagubienia na płaszczyźnie zarówno wychowawczej, jak i edukacyjnej.

Bp Libera zaznaczył też, że Prymas Tysiąclecia zawsze uważał, że w życiu każdego człowieka najważniejsze są „uporządkowane stosunki z Bogiem”. Kto sprawy Boże ma w należytym porządku, u tego wszystkie inne sprawy także będą w porządku. Dlatego walka o obecność Boga w sercach dzieci zawsze stanowiła istotny wymiar nauczania Prymasa Tysiąclecia.

- Kardynał Wyszyński robił wszystko, aby otwierać ludzkie serca na Chrystusa i Jego Ewangelię. To dlatego jego pedagogika zawsze była pedagogiką walki o dobro w człowieku, w sobie i wokół siebie. Przejawiało się to w pokonywaniu egoizmu, służbie Bogu, bliźniemu i społeczności. To przesłanie i nauka z niego płynąca, ma charakter ponadczasowy i pozostaje aktualna także dzisiaj - podkreślił hierarcha.

Dodał również, że oparta na miłości do Boga, drugiego człowieka i Ojczyzny koncepcja wychowania, którą głosił kard. Wyszyński, to „najlepszy drogowskaz dla rodziców i rad pedagogicznych szkół w tworzeniu programów wychowawczych”.

Podczas Mszy św. bp Piotr Libera poświęcił sztandar szkoły. Odczytano także jego dekret, nadający szkole w Morawach imię kard. Stefana Wyszyńskiego.

Po Mszy św. nastąpiło przekazanie sztandaru przez rodziców dyrektor szkoły Agnieszce Szweig-Sokołowskiej, a ona z kolei przekazała go uczniom. Uczniowie złożyli przysięgę na nowy sztandar. Była także część artystyczna, poświęcona kard. Stefanowi Wyszyńskiemu.

W uroczystości uczestniczyła cała społeczność szkolna oraz wielu gości m.in. proboszcz parafii w Stupsku ks. Karol Kaniecki, księża związani z parafią i szkołą, senator Jan Maria Jackowski, wójt gminy Stupsk Jacek Świderski oraz Jacek Zawiśliński, dyrektor Delegatury w Ciechanowie Kuratorium Oświaty w Warszawie. 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę