Sześć stypendiów „papieskich” od parafii św. Bartłomieja w Płocku

Sześć kolejnych osób z parafii św. Bartłomieja (farnej) w Płocku otrzymało w tym roku stypendia przyznane przez Parafialny Fundusz Stypendialny im. św. Papieża Jana Pawła II. Zostały one wręczone w XX Dniu Papieskim. W ciągu 10 lat istnienia funduszu przyznano 101 stypendiów na łączną kwotę 168.800 zł.

Fara-plock.jpg

Fundusz Stypendialny im. św. Papieża Jana Pawła II został powołany przez parafię św. Bartłomieja w Płocku w 2011 r. Inspiracją były m.in. słowa, które wypowiedział Jan Paweł II w Płocku7 czerwca 1991 r.: „Życzę wam, drodzy moi rodacy, żebyście w swoich dążeniach do polepszenia bytu materialnego nie zagubili zwyczajnej ludzkiej wrażliwości na cudzą biedę”.

Do ubiegania się o parafialne stypendium uprawnione były osoby mieszkające na terenie parafii św. Bartłomieja: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, średnich i wyższych. Przy przyznawaniu stypendiów brany jest pod uwagę miesięczny dochód na osobę w rodzinie (poniżej 1.000 zł netto) oraz dobre wyniki nauczania.

„Zarząd Parafialnego Funduszu Stypendialnego im. św. Papieża Jana Pawła II  przyznał sześć stypendiów, w tym: 4 stypendia po 2.000 zł i 2 stypendia po 1.000 zł. Łącznie suma przyznanych stypendiów wynosi 10.000 zł. Średnia ocen stypendysty wynosi 4,68, a średni dochód netto na osobę w rodzinie stypendysty wynosi 776 zł. Stypendia będą wypłacane w 10 ratach, w miesiącach nauki szkolnej. W gronie stypendystów jest jeden uczeń, cztery osoby ze szkoły średniej i jedna osoba ze szkoły wyższej” – przekazała Anna Czajkowska, prezes Zarządu Funduszu Stypendialnego.

„Za wsparcie Funduszu Stypendialnego dziękujemy Caritas Diecezji Płockiej i wydziałowi duszpasterskiemu Kurii Diecezjalnej Płockiej. Stypendia pochodzą też z ofiar składanych na tacę w czasie zawierania sakramentu małżeństwa i ze zbiórki do puszek. Fundusz wsparły też osoby indywidualne. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i prosimy o dalsze wsparcie funduszu. Ofiary można przekazać w kancelarii parafialnej lub wpłacać na konto” – powiedział

ks. prał. Wiesław Gutowski, proboszcz parafii św. Bartłomieja w Płocku.

W ciągu dziesięciu lat istnienia Parafialnego Funduszu Stypendialnego (łącznie z rokiem bieżącym) przyznano sto jeden stypendiów na łączną kwotę 168.800 zł.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę