Święcenia kapłańskie w Płocku z gościem z Islandii

- Nie wystrzeżecie się błędów, takie jest życie, ale trzymajcie się Bożej mądrości, ona was poprowadzi - powiedział ks. biskup Szymon Stułkowski do trzech diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, którym podczas Eucharystii w bazylice katedralnej udzielone zostały święcenia kapłańskie (3 czerwca 2023 r.). Były to pierwsze święcenia kapłańskie, których udzielił on jako biskup płocki. W katedrze towarzyszyli mu: ks. biskup David Tencer OFM Cap., biskup diecezji Rejkiawik w Islandii i biskup pomocniczy w Płocku Mirosław Milewski.

Prezbiterat 2023

Podczas Eucharystii połączonej ze święceniami kapłańskimi jako pierwszy głos zabrał bp David Tencer, Słowak, który jest biskupem w Rejkiawiku w Islandii. Podziękował za dobre relacje z diecezją płocką, dzięki czemu w płockim seminarium mógł kształcić się przyszły prezbiter dla Islandii. 

Bp Tencer podkreślił, że kapłan jest tym, który posługuje innym, ale nie można na to patrzeć tylko w ten sposób. Kapłaństwo jest darem przede wszystkim dla samych kapłanów. Oni są pierwszymi „obdarzonymi kapłaństwem”. Bóg przez księży błogosławi innych ludzi. 

Opowiedział, że wczoraj kupił najtańszy różaniec, taki, jaki mają dzieci, podarowywany im przez babcie. Jest plastikowy, ale świeci, bo jest fluorescencyjny. W takich różańcach kryje się wielka moc, bowiem to na nich ich krewni wypraszali kapłaństwo dla przyszłych księży.

- Przez waszą posługę błogosławieństwo będzie udzielone wszystkim wokół. Ile łask Bożych dostał kapłan! Kapłani są pierwszymi obdarowanymi. Różaniec, to plastikowe nic, ale jeśli trzyma się go nocą przy żarówce, przy lampce, on zacznie świecić. Bez Pana Boga, bez lampki, bez światła, jesteśmy „plastikowe nic”, ale jak pięknie świecimy, gdy Bóg udzieli nam Swego światła - zaakcentował biskup z odległej Islandii. 

Powiedział też, że Pan Bóg nie będzie pamiętał o „plastikowych błędach”, jeśli księża będą starali się „świecić jak fluorescencyjny różaniec”.       

Natomiast bp Szymon Stułkowski w homilii zaznaczył, że gdy ktoś zapyta księży: „Jakim prawem to czynisz?” (Mk 11,28), a więc jakim prawem głoszą słowo Boże, mówią o błogosławieństwie, odpuszczają grzechy – mogą udzielić tylko jednej odpowiedzi: że Jezus Chrystus czyni to przez nich: - Niech Boża mądrość stanie się waszą mądrością, ale to jego mocą będziecie czynić różne rzeczy. Nam kapłanom, biskupom nie wolno o tym zapomnieć – podkreślił bp Stułkowski. 

Pasterz Kościoła płockiego odnosząc się do czytania z Mądrości Syracha (51,12-20b) powiedział również, że słowo Boże jest jak lustro, pokazuje prawdę o człowieku. Zwrócił się do przyszłych kapłanów, że gdy byli młodzi, zaczęli szukać mądrości w modlitwie, w świątyniach, podczas rekolekcji. Życzył im, aby nigdy nie stwierdzili, że już mają mądrość. Proces szukania mądrości Boga powinien wciąż trwać.

- Modlimy się, abyście swym życiem i posługą oddawali hołd Panu Bogu. Nie wystrzeżecie się błędów, takie jest życie, ale trzymajcie się Bożej mądrości, ona was poprowadzi – podkreślił biskup płocki. 

Dodał, że Pan Bóg będzie chciał brać z ich ducha i dawać innym, by budowali wspólnie królestwo Boże, by „czynili uczniów”. Bóg jest światłem, którym mają promieniować. Z katedry wyjdą jako kapłani w imię Jezusa Chrystusa. Bóg ich wybrał i podzielił się z nimi Swoim kapłaństwem.       

Bp Szymon Stułkowski po raz pierwszy udzielił święceń prezbiteratu jako biskup płocki. Razem z nim na święconych nałożyli ręce biskupi: David Tencer OFM Cap. z Rejkiawiku i Mirosław Milewski.

Święcenia kapłańskie przyjęli: diakon Radosław Pilśnik z parafii pw. św. Michała Archanioła w Płońsku, diakon Piotr Benedykt Stann z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Londynie, diakon Piotr Majtyka z parafii pw. św. Małgorzaty Dziewicy Męczennicy w Łomiankach (archidiecezja warszawska). Przyrzeczenie posłuszeństwa od diakona Piotra Majtyki odebrał bp David Tencer. W lipcu ks. Piotr Majtyka rozpocznie pracę duszpasterską w Islandii. 

Poza tym podczas Eucharystii ks. Marcin Mateusz Kędzia, ksiądz diecezji płockiej od 2013 roku, po ukończeniu Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, został posłany do pracy duszpasterskiej w Islandii. 

Księża Radosław Pilśnik i Piotr B. Stann po zastępstwach wakacyjnych w różnych parafiach, 23 sierpnia rozpoczną pracę wikariuszy odpowiednio w parafiach: pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Tłuchowie i pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Dobrzyniu n. Wisłą.  

W uroczystościach w bazylice katedralnej na Wzgórzu Tumskim uczestniczyli rodzice i bliscy nowych księży, proboszczowie z ich parafii pochodzenia, księża z diecezji, siostry zakonne, społeczność płockiego seminarium, obecny był rektor ks. prał. dr Marek Jarosz i ks. kan. Andrzej Pieńdyk, opiekun kursu VI, prorektor WSD. 

Oprawę muzyczną uroczystości w bazylice katedralnej zapewnił chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses, pod dyrekcją Anny i Wiktora Bramskich oraz kwintet Canzona.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę