Święcenia diakonatu w bazylice katedralnej płockiej

O tym, że czyste sumienie, to najlepszy program na życie i że tylko ono pozwala trwać w Chrystusie, powiedział biskup pomocniczy diecezji płockiej Mirosław Milewski w sobotę 25 maja br. do trzech alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Udzielił im święceń diakonatu w bazylice katedralnej.

Diakonat.jpg

- Być może w ostatnich tygodniach niektórych z was naszło zniechęcenie, strach, wątpliwości lub smutek z powodu ujawniających się grzechów i nawet przestępstw kapłanów oraz zaniedbań Kościoła. Choć idziecie służyć w trudnych czasach: nie martwcie się. Kościół wchodzi na drogę głębokiego oczyszczenia. To jedyna droga, by słowa Chrystusa w naszych ustach brzmiały naprawdę wiarygodnie, by znamię Chrystusa jeszcze mocniej jaśniało na obliczu Kościoła – powiedział bp Milewski do alumnów.

Podkreślił, że Kościół nie chce w swoich szeregach tych, którzy dopuszczają się jakichkolwiek nadużyć, nie stają po stronie pokrzywdzonych, bo „nie ma żadnej tolerancji dla krzywdy wyrządzonej osobie nieletniej przez kogokolwiek”.

Biskup poprosił też kandydatów na diakonów, aby ich życie było święte oraz by byli zawsze wierni Chrystusowi i Kościołowi, a „świadectwo czystego sumienia pomagało mocno i niezachwianie trwać w Chrystusie”. Czyste sumienie, to „najlepszy program na życie”.

Natomiast wszystkich obecnych w katedrze biskup pomocniczy diecezji płockiej poprosił o modlitwę, przez którą wierni świeccy „wychowują” swoich kapłanów, pomagają Duchowi Świętemu „szlifować” ich świętość.

Na diakonów zostali wyświęceni: Piotr Adamiak z parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła w Szyszkach, Dariusz Kozłowski z parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Dzierżeninie, Krzysztof Węglicki z parafii pw. św. Jana Nepomucena w Duczyminie.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę