Stypendia dla młodzieży diecezji płockiej ufundowane przez Kapitułę św. Michała w Płocku

Powołana dekretem biskupa płockiego Piotra Libery z dnia 2 kwietnia 2015 roku Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku, po raz trzeci ogłasza nabór wniosków na stypendia dla zdolnej młodzieży z terenu Diecezji Płockiej. Udzielana pomoc materialna jest wpisana w działalność statutową Kapituły, która w ten sposób pragnie realizować ewangeliczne wezwanie do niesienia pomocy potrzebującym.

Arch.jpg

Stworzony przez kapitułę Fundusz Stypendialny wspiera młodzież, która z różnych powodów doświadcza trudności materialnych, a jednocześnie ma aspiracje, by kształcić się i zdobywać wysokie kompetencje w różnych obszarach wiedzy. Fundusz niesie też pomoc osoby, które wykazują się dużymi zdolnościami artystycznymi i twórczymi. Stypendyści otrzymują wsparcie finansowe przez 10 miesięcy w danym roku szkolnym. Są też wspierani duchowo i modlitewnie przez kanoników tworzących Kapitułę św. Michała. Łączna suma środków przeznaczonych na stypendia wynosi kilkanaście tysięcy złotych. Fundusz jest zasilany przede wszystkim przez Księży Kanoników oraz różne instytucje. Do tej pory pomoc uzyskało około 20 osób.

Wnioski należy składać od 16 sierpnia do 15 września br. Dokładne informacje o zasadach przyznawania stypendiów oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku można znaleźć w poniższych odnośnikach.

Kapituła św. Michała przyznaje też nagrodę „Świadek wiary”, która jest formą docenienia i promocji osób działających na rzecz innych w oparciu o chrześcijańskie wartości.


Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku została powołana do istnienia w połowie XII wieku przy kościele kolegiackim św. Michała w Płocku, powstałym z fundacji Dobiechny, wdowy po Wojsławie, wychowawcy Bolesława Krzywoustego. 4 października 1732 roku, za zgodą Stolicy Apostolskiej i króla Augusta II, przeniesiona przez Biskupa Płockiego Andrzeja Stanisława Kostkę Załuskiego do kościoła pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła w Płocku. Rozwiązano ją w dniu 17 kwietnia 1819 roku, na mocy dekretu kasacyjnego delegata apostolskiego arcybiskupa warszawskiego Franciszka Malczewskiego. Kapituła ponownie została powołana do istnienia dekretem biskupa płockiego Piotra Libery w dniu 2 kwietnia 2015 roku. Prepozytem odnowionej Kapituły Kolegiackiej św. Michała jest ks. prał. Wiesław Gutowski, proboszcz parafii św. Bartłomieja w Płocku.

Regulamin Funduszu Stypendialnego Kapituły św. Michała

Formularz Rady Funduszu Stypendialnego Kapituły św. Michała

Opinia proboszcza

Opinia wychowawcy

Wnioski należy przesłać na adres:

ks. Marek Jarosz
ul. Abpa AJ Nowowiejskiego 2
09-400 PŁOCK

Prezes Zarządu Funduszu
Ks. Marek Jarosz

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę