Spotkanie Zespołu „Ku uzdrowieniu i odnowie” (1) (1)

W Płocku odbyło się kolejne spotkanie Zespołu „Ku uzdrowieniu i odnowie” (26 listopada 2020 r.), który od siedmiu lat wspiera biskupa płockiego Piotra Liberę w trosce o ochronę dzieci i młodzieży przed ewentualnym wykorzystaniem seksualnym.

05-img_8683.jpg

W czasie spotkania w Opactwie Pobenedyktyńskim członkowie Zespołu „Ku uzdrowieniu i odnowie”, świeccy i duchowni, zapoznali się z pismem skierowanym ostatnio przez Kongregację ds. Biskupów do Konferencji Episkopatu Polski oraz zostali poinformowani o działalności Fundacji Świętego Józefa, powołanej przez Episkopat Polski.

Następnie przedstawiono kilka bieżących spraw, dotyczących specjalistycznych terapii dla ofiar przestępstw seksualnych w diecezji płockiej. Ponadto omówione zostały ponownie procedury kościelne i cywilne, którymi zostali objęci sprawcy nadużyć. Członkowie zespołu zwrócili uwagę na konieczność monitorowania duchownego, który zostaje skazany za tego rodzaju czyny.

Zespół poświęcił też dużo czasu próbie całościowego podsumowania działań Kościoła płockiego w ostatnich latach, w zakresie eliminacji grzechów wykorzystania seksualnego małoletnich przez osoby duchowne oraz konkretnej pomocy ofiarom tych strasznych czynów.

Następne posiedzenie zespołu przewidziane jest na połowę lutego 2021 roku.

Zespół „Ku uzdrowieniu i odnowie” został powołany w 2013 r. przez biskupa płockiego Piotra Liberę. Należą do niego duchowni i świeccy m.in. adwokat, seksuolog, psycholog kliniczny, delegat biskupa ds. ochrony dzieci i młodzieży, kurator odpowiedzialny za monitorowanie przebiegu odbywania kary przez osoby duchowne oraz duszpasterz wspomagający małoletnie ofiary nadużyć seksualnych, ich najbliższych oraz wspólnoty parafialne.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę