Spotkanie Zespołu „Ku uzdrowieniu i odnowie” (1)

5 sierpnia br. zebrał się w Płocku Zespół „Ku uzdrowieniu i odnowie”, powołany w 2013 r. przez Biskupa Płockiego Piotra Liberę. Do Zespołu należą duchowni oraz świeccy. Są wśród nich prawnicy, seksuolog, psycholog kliniczny, delegat Biskupa Płockiego ds. ochrony dzieci i młodzieży, kurator odpowiedzialny za monitorowanie przebiegu odbywania kary przez osoby duchowne oraz duszpasterz wspomagający małoletnie ofiary nadużyć seksualnych, ich najbliższych oraz wspólnoty parafialne. W spotkaniu udział wzięli Biskup Płocki Piotr Libera oraz Biskup Pomocniczy Diecezji Płockiej Mirosław Milewski.

Ku-odnowie.jpg

Podczas spotkania przeanalizowano sytuację Kościoła w Polsce związaną z nadużyciami seksualnymi. Zwrócono uwagę, że choć w ostatnim czasie ta tematyka rzadziej pojawiała się w przestrzeni medialnej, to nadal jest bardzo ważna, wymaga zaplanowanych i konsekwentnych działań. Dyskutowano nad praktycznymi działaniami, które powinny zostać podjęte przez Biskupa Płockiego.

Zwrócono m.in. uwagę na wydane niedawno przez Kongregację Nauki Wiary Vademecum dotyczące walki z nadużyciami oraz powołanie do życia Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

Pojawiły się głosy wskazujące na potrzebę większego udziału osób świeckich w badaniu napływających zgłoszeń o przestępstwach seksualnych popełnionych przez osoby duchowne na osobach małoletnich. Powinny być one angażowane do przyjmowania zgłoszeń lub wyznaczane do kontaktu z osobami pokrzywdzonymi. W odbiorze ofiar, osoby świeckie dają większe poczucie bezpieczeństwa i przekonanie, że zgłoszenie nie będzie zbagatelizowane.

Podkreślono też, że kompetentne osoby świeckie mogłyby wziąć udział w spotkaniach zorganizowanych w kilku ośrodkach duszpasterskich diecezji, których celem byłoby przekazanie wiedzy na temat nadużyć seksualnych oraz uzyskanie przez osoby zranione w Kościele profesjonalnej porady prawnej, seksuologicznej czy psychologicznej.

Członkowie Zespołu zwrócili uwagę na oczekiwania wiernych świeckich, dotyczące rzetelnej wiedzy o przestępstwach popełnionych przez członków prezbiterium płockiego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę