Spotkanie synodalne kobiet w parafii Dzierżenin

W dniu 15 marca 2022 r. w parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Dzierżeninie odbyło się spotkanie synodalne kobiet. Rozpoczęło się o godz. 17.00 Mszą Świętą. Następnie spotkanie było kontynuowane w Domu Strażaka OSP Dzierżenin. Uczestniczyło w nim 32 kobiety należące do różnych wspólnot i organizacji: Ruch Rodzin Nazaretańskich, Apostolat „Złota Róża”, cztery Koła Gospodyń Wiejskich, lektorki Pisma Świętego.

Dzirzenin Kobiet

Zgromadzonych powitał ks. proboszcz Krzysztof Biernat i zaproponował wspólną modlitwę synodalną. Następnie spotkanie poprowadziła Pani dr Iwona Zielonka, dyrektor Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej, która zwróciła uwagę, że forma synodu zaproponowana przez papieża Franciszka różni się od znanych dotychczas. Ojciec Święty pragnie dać każdemu możliwość wypowiedzenia się i poczucie, że zostanie wysłuchany. Papież zwraca także uwagę na potrzebę wsłuchania się w głos kobiet, które mogą mieć w Kościele poczucie niewysłuchania.

Pani Iwona uświadomiła uczestniczkom spotkania, że rola kobiety w Kościele jest bardzo ważna, może do końca niedoceniona. Kobieta ma bowiem zadanie dane od Pana Boga, by żyć Słowem Bożym, Ewangelią i mieć odwagę o tym świadczyć. By dawać przykład innym jako matka, żona, parafianka, kobieta. Zauważyła także, że kiedy kobieta traci swoją tożsamość jako żona i matka, rodzina przeżywa swój kryzys.

W kolejnej części spotkania uczestniczki utworzyły trzy kilkuosobowe zespoły, w których rozmawiały, słuchały, wspólnie poruszały ważne kwestie dotyczące wiary i życia parafii. Punktem wyjścia do dzielenia się w grupach były zaproponowane wcześniej pytania do przemyślenia: „Co trzeba zrobić, zmienić, by parafia była bardziej żywą wspólnotą wiary? Co jest dobre, a co trzeba poprawić w parafii? W co i w jaki sposób, ja mogę zaangażować się w Kościele? Każda grupa wybrała przedstawiciela, który zapisał wypowiedzi, a następnie przedstawił przed wszystkimi uczestnikami. „Pragnę podkreślić bardzo pozytywną, budującą atmosferę, która sprzyjała do dzielenia się swoimi przemyśleniami, zachęcała do wzajemnego słuchania oraz wpływała na otwartość ze strony uczestników spotkania” – zauważyła prowadząca spotkanie.

W oparciu o naszą parafię, by była bardziej żywą wspólnotą wiary, powstały wnioski, mogące być przesłaniem dla parafii podobnej do naszej:

• Zachęta, by dzieci i młodzież, a także ich rodzice, po czasie pandemii, aktywnie uczestniczyli w życiu parafii, powrócili do regularności życia eucharystycznego.
• W roku duszpasterskim poświęconym Eucharystii, angażować dzieci do udziału w procesji eucharystycznej, dziewczynki do sypania kwiatkami od pierwszej klasy podstawowej.
• Utworzenie grupy młodzieżowej lektorów i grupy dziecięcej lektorów, poza istniejącą grupą dorosłych.
• W naszej parafii, sugestia wprowadzenia Mszy Świętej dla dzieci z błogosławieństwem dzieci, utworzenia chóru z osób dorosłych, jak i młodzieży.
• Uczestnicy spotkania zwracali również uwagę na potrzebę założenia Ruchu Rodzin Nazaretańskich, grupy dla młodych, grupy biblijno-formacyjnej. Wyłoniła się także propozycja wprowadzenia działań ewangelizacyjnych.
• Zauważono niską frekwencję dzieci na Mszach Świętych. Co zrobić, by było ich więcej? Ostatni czas pandemii sprawił, że frekwencja dzieci i młodzieży spadła zapewne w wielu parafiach.
• Kobiety jednomyślnie stwierdziły, że dużym plusem naszej parafii jest ogromne zaangażowanie księdza Proboszcza, zarówno w sprawy Kościoła, jak i rodzin oraz jego troska o rozwój duchowy parafian poprzez inicjowanie modlitw i nabożeństw. Uczestnicy spotkania docenili również prowadzony bardzo rzetelnie przez ks. Proboszcza „Biuletyn Parafialny”, wydawany na każdą niedzielę, a także prowadzenie parafialnego profilu „Facebooka”.
• Podczas spotkania pojawiły się konkretne propozycje działań. Kobiety zadeklarowały swoją pomoc przy dekoracji kościoła oraz oprawie muzycznej, nawet pomoc przy zbieraniu ofiar na tacę. Uczestniczki zadeklarowały dalszą chęć pomocy w organizacji pielgrzymek, wycieczek, festynów oraz udzielą wsparcia podczas Ewangelizacji.
• Swoją pomoc zaoferowały także w przygotowaniu dzieci i młodzieży do posługi lektorskiej. Jednogłośnie mówiły: „Ksiądz Proboszcz jest sam i potrzebuje naszej pomocy. Zdajemy sobie sprawę, iż powyższe działania wymagają zaangażowania nas parafian, osób, które podejmą się realizowania tych zadań. W jakiej mierze te tematy zostaną podjęte i realizowane, zależy od nas samych.”

Na zakończenie Ks. Proboszcz podziękował wszystkim obecnym kobietom za udział w spotkaniu oraz wyraził wdzięczność za aktywne zaangażowanie się w życie Kościoła i parafii. Spotkanie zakończyło się modlitwą i błogosławieństwem.

Małgorzata Burlińska
Parafia Dzierżenin

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Piotra Liberę;
  2. Inspektorem ochrony danych w Diecezji Płockiej jest ks. Dariusz Rogowski, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę