Spotkanie „Postaw na…”

Klerycka Agenda Powołaniowa Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku zorganizowała w sobotę 17 kwietnia br. spotkanie online dla młodych mężczyzn pod nazwą „Postaw na…”. Uczestnicy wydarzenia zostali zaproszeni, aby wspólnie z klerykami zastanowić się nad rzeczywistością powołania oraz sposobami jego rozeznawania. Wzięło w nim udział siedem osób.

Postaw-na2.jpg

W tematykę wydarzenia wprowadził wszystkich kl. Sebastian Szymański, prezes kleryckiej agendy. Spotkanie składało się z dwóch części: okolicznościowej konferencji oraz wspólnej modlitwy. Nasze pierwsze spotkanie opierało się głównie na wyjaśnieniu terminu „powołanie” oraz ukazaniu, że każdy człowiek jest obdarzony tym szczególnym Bożym darem. Dk. Kamil Mańkowski, który odpowiadał za przygotowanie i wygłoszenie konferencji ukazał najpierw, że na powołanie możemy spojrzeć jako na „zdolność i zamiłowanie do robienia czegoś pożytecznego lub przeświadczenie o tym, że wybrany zawód, droga życiowa są dla człowieka najwłaściwsze”. Jednak dla ludzi wierzących, powołanie to w pierwszym rzędzie misja i dar, który otrzymujemy od Pana Boga. Każde powołanie jest darem miłości Boga, poprzez który nadaje On sens ludzkiemu życiu. Dla każdego człowieka powinno zatem być ważne, aby to powołanie odkryć i je realizować – stwierdził dk. Kamil. W rozeznawaniu powołania niezwykle cenne są 4 działania, które możemy obrazowo możemy określić jako „4P”: Pomyśl, Pomódl się, Porozmawiaj, Podejmij decyzję. Na zakończenie diakon zachęcił uczestników do odwagi, by nie bać się nieznanego, ale pamiętając o nieustannej Bożej obecności, podjąć Jego zaproszenie, by realizować swoje życiowe powołanie.
Po zakończonej konferencji uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnej modlitwy. Organizatorzy zaproponowali wszystkim wspólne przeżycie nabożeństwa „Drogi Powołanych”. Nabożeństwo to w swojej strukturze podobne jest do Drogi Krzyżowej czy Drogi Światła, ponieważ składa się z 14 stacji. Na poszczególne stacje składają się wybrane fragmenty Pisma Świętego, które mówią o osobach powołanych przez Boga do szczególnych zadań, wśród których możemy wymienić Abrahama, Mojżesza czy proroka Samuela.


Na zakończenie kl. Sebastian Szymański wyraził wdzięczność wszystkim uczestnikom spotkania za obecność oraz zaprosił na kolejne, które odbędzie się 8 maja. Ważne jest, aby wziąć udział w pełnym cyklu spotkań, ponieważ dzięki temu zachowamy ciągłość przekazanych informacji oraz lepiej będziemy mogli rozpoznawać i słuchać głosu Pana, który w ciszy zaprasza nas na jedyną i niepowtarzalną drogę naszego powołania. Następnie opiekun naszej agendy oraz Dyrektor Diecezjalnego Centrum Powołaniowego ks. Radosław Zawadzki zachęcił wszystkich do odważnego pójścia we wspaniałą przygodę za naszym Panem i wyraził nadzieję na kolejne spotkanie.
Oto refleksja jednego z uczestników:
"Dzięki dzisiejszemu spotkaniu spojrzałem inaczej na powołanie i sposoby jego odkrycia. Dla osoby będącej w szkole średniej jest to spora wartość, gdyż często osobom w moim wieku brakuje kogoś, kto pomoże w wyborze drogi życia, przez co często wybieramy coś na ślepo i niekoniecznie są to najlepsze wybory. Ciekawi mnie, czego dowiem się na następnych spotkaniach i mam nadzieję, że w jakiś sposób ułatwią mi odnalezienie drogi mojego życia.”
Cieszą nas miłe komentarze, jakie otrzymujemy od naszych uczestników. Bogu niech będą dzięki za to wydarzenie. Z niecierpliwością czekamy na kolejne! Chwała Panu!

kl. Piotr Burnus

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę