Społeczność szkoły w Nacpolsku podziękowała Bogu za 50 lat swojej działalności

- Sport i wytrwała praca kształtują charakter i pomagają uczniom Chrystusa w dążeniu do celów wyższych – powiedział ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku w parafii Żukowo. Przewodniczył Mszy św. z okazji 50-lecia pobliskiej Szkoły Podstawowej w Nacpolsku. Placówka ta przyjęła imię Piotra Sękowskiego, wybitnego sportowca, który zmarł przedwcześnie.

Nacpolsk.jpg

Społeczność Szkoły Podstawowej w Nacpolsku rozpoczęła świętowanie jubileuszu od Mszy św. w kościele parafialnym w Żukowie. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Płocku: - Jubileusz, to okazja do wdzięczności Bogu i ludziom. Dobra szkoła pielęgnuje sprawdzone wartości, zmienia świat i ludzi, staje się miejscem kształtowania życiowych fundamentów – stwierdził duchowny. 

Przypomniał również życiorys Piotra Sękowskiego - nowego patrona szkoły w Nacpolsku. Pochodził on z pobliskich Trosk, był wybitnym sportowcem, zdobywcą wielu nagród międzynarodowych, nauczycielem wychowania fizycznego. Maratończyk zmarł w 2004 r., mając zaledwie 37 lat.

- Niech nowy patron szkoły pomoże zrozumieć, że sport i wytrwała praca pomaga uczniom Chrystusa w kształtowaniu charakteru i wytrwałości w dążeniu do celów wyższych, a wiara pomaga zawsze pokonywać przeciwności i nabierać nowej siły ducha w sytuacjach, gdy wydaje się, że już nie da rady wygrać – zaakcentował ks. kanclerz.

Życzył też społeczności szkolnej, aby z pokorą i ufnością trwała w wierze i potrafiła być wdzięczna za Boże dary i talenty, które ma każdy człowiek i które trzeba odkryć i rozwijać. W ten sposób osiągnie się największy sukces – „wygra się swoje życie”.  

 Fotorelacja Radio Płońsk

W czasie Mszy św. ks. Piotr Grzywaczewski poświęcił także sztandar szkoły, a uczniowie złożyli na niego ślubowanie.

Po Mszy św. uroczystości przeniosły się do Szkoły Podstawowej w Nacpolsku, gdzie m.in. poświęcona został tablica dedykowana patronowi Piotrowi Sękowskiemu. W spotkaniu jubileuszowym uczestniczyła jego żona Barbara wraz z córką.

Szkoła Podstawowa w Nacpolsku z okazji swojego 50-lecia otrzymała medal Pro Masovia, przyznany przez marszałka województwa mazowieckiego za przyczynianie się do społecznego rozwoju Mazowsza. Były też dyplomy dla nauczycieli oraz wpisy do Księgi Jubileuszowej.

W uroczystości uczestniczyło wielu gości, w tym przedstawiciele samorządu lokalnego oraz oświaty. Obecny był także ks. prał. Janusz Mackiewicz, proboszcz parafii św. Wawrzyńca w Żukowie, na terenie której znajduje się szkoła w Nacpolsku. 

Szkoła Podstawowa w Nacpolsku został zbudowana w 1969 r. przy ul. Szkolnej 18 w Nacpolsku. Za czasów PRL-u nosiła imię gen. Władysława Mazura, które potem usunięto. W 1996 roku oddano do użytku nową salę gimnastyczną i przeprowadzono remont szkoły. W wyniku reformy edukacji w 1999 roku utworzono Zespół Szkół w Nacpolsku, obejmujący szkołę podstawową i gimnazjum. W 2006 roku oddano do użytku nową część budynku szkoły (nowe sale lekcyjne, bibliotekę i  świetlicę). Dyrektorem szkoły jest Adam Jakubowski. 

Fotorelacja Płońsk w sieci

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę