Słynny odpust na św. Jakuba w zabytkowej kaplicy w Gostyninie

Msza Święta odpustowa była sprawowana 28 lipca br. w zabytkowej kaplicy pw. św. Jakuba, znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Gostyninie. Apostoła i męczennika czci się w tym mieście od XII wieku: - Apostoł Jakub uczy nas, jak być gotowym do dawania świadectwa – powiedział ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, wicedyrektor Centrum Psychologiczno-Pastoralnego Metanoia w Płocku.

Gostynin_jakub.jpg

Głównej Mszy Świętej odpustowej, z udziałem gostynian i turystów, tłumnie odwiedzających latem Pojezierze Gostynińskie, przewodniczył ks. dr Łukasz Zdunkiewicz, wicedyrektor Centrum Psychologiczno-Pastoralnego Metanoia w Płocku. W kazaniu zaznaczył, że Apostoł Jakub zaprasza do „przylgnięcia do Jezusa”. Od tego Patrona można nauczyć się gotowości, aby we współczesnych realiach być gotowym do dawania świadectwa.

- Przebywając w obecności Jezusa – Jakub odchodził od krótkowzrocznego patrzenia na rzeczywistość i budował w sobie gotowość do głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu. Jako pierwszy z Apostołów poniósł męczeńską śmierć. Była ona czytelnym znakiem dla wyznawców Jezusa  we wspólnocie jerozolimskiej, że nauka Chrystusa ma sens i prowadzi do zbawienia – podkreślił kaznodzieja. 

Zachęcił wiernych, aby nieśli w świat przesłanie Jezusa, podobnie jak Apostoł Jakub w codzienności starali się trwać w żywej relacji z Jezusem. Zbawiciel pomaga zachować swoją naukę w „glinianych naczyniach” życia człowieka. W trwaniu przy Nim umacniają:  Eucharystia, modlitwa, spowiedź, dzieła chrześcijańskiej miłości. Można zweryfikować, czy i jak one są obecne w życiu.

- Spotkanie z Jezusem daje nadzieję, że w świecie odrzucającym obecność Boga, będziemy mieli siłę, aby powstawać z upadków i słabości i stawać się dojrzalszym chrześcijaninem. Przykład życia i świadectwa Apostoła Jakuba wyraźnie ukazuje, że Jezus nigdy nie zostawia swoich przyjaciół. Co więcej, zaprasza do budowania właśnie takiej relacji ze Sobą – zaakcentował duchowny.

W minionych latach równolegle z uroczystościami religijnymi odbywał się historyczno-folklorystyczny Jarmark św. Jakuba, jednak w tym roku miasto zorganizowało go na początku lipca.

Fotorelacja gostynin.info

Kult św. Jakuba w Gostyninie związany jest z poświęconą mu kaplicą na miejscowym cmentarzu. Gostynianie zawdzięczają ją rodzinie Higersbergerów, którzy od 1866 r. byli właścicielami wsi Rataje, sąsiadującej z Gostyninem. Przekazali oni nieodpłatnie miastu tereny pod cmentarz parafialny katolicki oraz cmentarz ewangelicki.

Historia samej kaplicy jest jednak dłuższa. Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba prawdopodobnie powstał już w XI w., wraz z gostynińskim grodem. Po lokalizacji miasta na nowym miejscu w 1382 r. zbudowano nowy kościół w centrum miasta. Obecną kaplicę św. Jakuba, po kilku wcześniejszych modernizacjach, wzniesiono w latach 1883-1886. Jest w stylu neogotyckim, na planie prostokąta, z jednonawową oraz półkolistą absydą od strony wschodniej i zakrystią od strony północnej. To jedna z największych kaplic cmentarnych w diecezji płockiej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę