Rozprawa apelacyjna dotycząca wyroku ws. Matki Bożej w tęczy znów odroczona

W Sądzie Okręgowym w Płocku 8 grudnia br. ponownie nie odbyła się rozprawa apelacyjna, dotycząca wyroku uniewinniającego trzy kobiety o obrazę uczyć religijnych, z powodu rozlepiania przez nie wizerunku Matki Bożej z Dzieciątkiem w aureolach tęczy. Wyrok zapadł 2 br. marca, apelację od niego złożyły trzy osoby. Kolejna rozprawa ma się odbyć 12 stycznia 2022 roku.

Sąd

Oskarżenie o obrazę uczyć religijnych w związku z rozlepianiem wizerunków Matki Bożej z Dzieciątkiem w aureolach tęczy dotyczyło trzech aktywistek LGBT: Elżbiety P., Anny P. i Joanny G.-I. Sąd Rejonowy w Płocku uniewinnił kobiety w dniu 2 marca br. Apelacje od tego wyroku złożyły Prokuratura Rejonowa oraz pełnomocnicy dwojga oskarżycieli posiłkowych.   

Rozprawa apelacyjna miała się odbyć 10 listopadabr., jednak odroczono ją z powodu nagłej choroby pełnomocnika Kai Godek, która w postępowaniu jest oskarżycielką posiłkową. Drugi termin sąd wyznaczył na 8 grudnia.  

W środę 8 grudnia (gdy Kościół katolicki obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny) w Sądzie Okręgowym w Płocku obecne były trzy uniewinnione aktywistki i ich obrońcy, prokurator i emerytowany proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Płocku, na terenie której trzy kobiety w nocy z 26 na 27  kwietnia 2019 roku rozlepiały kontrowersyjne wizerunki – jest on oskarżycielem posiłkowym.

W rozprawie nie uczestniczyła Kaja Godek ani jej pełnomocnik. W przesłanym do Sądu Okręgowego piśmie zwrócił się on o odroczenie sprawy, ponownie z przyczyn zdrowotnych. Wyjaśnił, że przebywa w izolacji, natomiast wyznaczona do zastępstwa adwokat ma objawy infekcji.

Adwokat trzech wspomnianych kobiet wniósł, aby nie uznać wniosku o kolejne odroczenie apelacji, jednak sąd argumentował, że pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej ma prawo uczestniczyć w rozprawie, a jego nieobecność jest usprawiedliwiona.

Kolejny termin rozprawy apelacyjnej sąd wyznaczył na 12 stycznia 2022 roku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę