Różaniec dla każdej rodziny w parafii pw. św. Ojca Pio w Płońsku

Tysiąc różańców trafi do rodzin w parafii pw. św. Ojca Pio w Płońsku w diecezji płockiej. Posłużą do modlitwy w obliczu trwających zagrożeń, ale też w intencjach parafii i za cały Kościół. Różańce zostały wcześniej poświęcone przez biskupa płockiego Piotra Liberę.

Rozaniec.jpg

„W czasie trwającej pandemii Sars-CoV-2 oraz wobec narastającej obawy o przyszłość, wielu parafian przeżywa trudne chwile. Daje się to zauważyć także w obszarze duchowo-religijnym. Przekazany każdej rodzinie spersonalizowany różaniec, który był w najważniejszych sanktuariach maryjnych w Polsce, będzie budował wspólnotę parafialną w oparciu o duchową bliskość i modlitwę z Maryją i św. Ojcem Pio. Dzięki temu przetrwamy to trudne doświadczenie” – uważa ks. Tomasz Markowicz, proboszcz parafii pw. św. Ojca Pio w Płońsku.

Duszpasterz ufa, że modlitwa do Maryi, którą tak kochał Patron parafii oraz jego wstawiennictwo, pomoże nie tylko pokonać lęki i obawy, ale przede wszystkim umocni, ożywi i pogłębi wiarę i osobową relację z Panem Bogiem. 

Parafia pw. św. ojca Pio w Płońsku, to parafia dekanatu płońskiego południowego w diecezji płockiej, jedna z najmłodszych w diecezji. Parafia powstała w 2017 r.  z parafii św. Michała Archanioła w Płońsku, św. Maksymiliana Kolbego w Płońsku i św. Urbana w Baboszewie. Nabożeństwa odbywają się w tymczasowej kaplicy. Obszar parafii obejmuje zachodnią część Płońska oraz wsie: Arcelin, Ćwiklin, Ilino, Ilinko, Kluczewo, Szerominek, Szeromin. 5 maja 2019 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę kościoła parafialnego na działce położonej w sąsiedztwie kaplicy. Mszy św. przewodniczył biskup płocki Piotr Libera.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę