Rektor seminarium: nie rozgrzeszajmy się z duchowego lenistwa

„Nie próbujmy rozgrzeszać się z lenistwa duchowego. Zawsze trzeba było stawiać czoła złu, grzechowi, słabościom” - powiedział ks. prał. dr Marek Jarosz, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, 1 listopada br. podczas Mszy św. na cmentarzu zabytkowym w Płocku, z udziałem wiernych nawiedzających groby bliskich.

Cmentarz_zabytkowy.jpg

Ks. Marek Jarosz przewodniczył Mszy św. na zabytkowym cmentarzu przy Alejach Kobylińskiego w Płocku. W kazaniu powiedział, że w życiu zderzamy się ze złem, napotykamy wrogość i doświadczamy prześladowań – „ceną pokoju jest krzyż”.

Te różne doświadczenia są po to, aby „Bóg jeszcze mocniej w nas się objawił, byśmy byli zdolni wyraźniej usłyszeć Jego głos”. Człowiek nie jest szczęśliwy dlatego, że płacze albo cierpi prześladowanie. Może być szczęśliwy, gdy uwierzy, że w każdej sytuacji zostanie pocieszony przez samego Boga. Dlatego Jezus zachęca do wytrwałości nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się bezcelowe.

Ks. Marek Jarosz stwierdził, że stojąc nad grobami i wspominaniem bliskich zmarłych, szuka się umocnienia w ich życiu i przynaglenia, że warto żyć tak, jak uczył Jezus. Ideał życia nadzieją coraz trudniej przychodzi wypełniać w życiu. Ludzie stają się „niecierpliwi, nienasyceni, dumni, przekonani o wyjątkowości siebie samych i bliskich, oczekujący pomocy, bo im się należy, wygodni, samolubni, chciwi i zazdrośni”.

Zapytał też wiernych, czy oni to wszystko dostrzegają; czy świat ludzi dostatnio żyjących jest piękny i czy oni są niego zadowoleni. Zastanawiał się też, czy przypadkiem wspominanie osób i zdarzeń, nie jest wyrazem dezaprobaty wobec tego, co nas otacza: „Czy przypadkiem podziw dla naszych zmarłych bliskich nie rodzi się z tego, że oni, często zmuszeni przez los, nauczyli się cierpieć, być pokornymi, widzieć dalej i głębiej, szukać prawdziwego dobra, a nie tylko powierzchownego zadowolenia i przyjemności” - powiedział kaznodzieja.

„Każdy czas ma swoje wyzwania. Każdy czas jest dobry, by wzrastać w świętości. Nie próbujmy się rozgrzeszać z lenistwa duchowego stwierdzeniem, że dzisiejsze czasy są wyjątkowe. One są takie, jak inne. Zawsze trzeba było stawiać czoła złu, grzechowi, słabościom. Trzeba tylko na nowo zapytać się, jak mamy realizować drogę świętości życia. Niech nasi bliscy zmarli budzą w nas niepokój serca, gdy opanuje nas grzech i lenistwo” – podkreślił ks. Jarosz.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę