Rekolekcje kapłańskie o liturgii w Popowie

„I nie wódź nas na pokuszenie…” – pod tym hasłem odbyły się w dniach 11-13 lutego 2019 r. w Ośrodku Charytatywno-Szkoleniowym Caritas Diecezji Płockiej w Popowie-Letnisku rekolekcje kapłańskie o liturgii. Wspólna modlitwa, skupienie, dzielenie się bogactwem liturgii kapłańskiej zgromadziły kapłanów kilku diecezji.

Img_8102.jpg

Rekolekcje były okazją do pogłębienia duchowości liturgicznej, wspólnotowej modlitwy kapłańskiej oraz dzielenia się doświadczeniem sprawowania liturgii, jak i udziału w niej. Ćwiczeniom dla kapłanów przewodniczył ks. dr Andrzej Dudek, od blisko czternastu lat kapłan diecezji tarnowskiej. W 2014 r. obronił doktorat z liturgii w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie, a od 2018 r. jest prorektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

W konferencji wprowadzającej ksiądz rekolekcjonista wyjaśnił, dlaczego kapłan powinien żyć liturgią, uczyć się jej sprawowania, a także pomagać wiernym w aktywnym uczestnictwie. Odwołał się do książki Jeana Corbona „Liturgia – źródło wody życia” (tłum. Anna Foltańska, Poznań 2005), w której została ukazana żywotność liturgii katolickiej oraz związek misteriów Chrystusa z życiem chrześcijanina. Książka miała duży wpływ na sformułowanie drugiej części „Katechizmu Kościoła katolickiego” zatytułowanej „Celebracja misterium chrześcijańskiego”. Ks. Dudek zauważył, że w historii liturgii można zaobserwować różne epoki, okresy i zmiany, które – czasem błędnie interpretowane i rozumiane – mogą prowadzić do rozmaitych nadużyć. Współczesne zainteresowanie wielu ludzi liturgią rzymską, zarówno w formie zwyczajnej, jak i nadzwyczajnej, jest dla duszpasterzy zaproszeniem do bardziej pogłębionego wyjaśniania wiernym istoty liturgii oraz cierpliwego ukazywania wartości jej reformy i znaczenia tekstów soborowej „Konstytucji o Świętej Liturgii” oraz innych dokumentów posoborowych. Liturgia ma zawsze prowadzić wiernych do spotkania z Chrystusem, obecnym w Słowie, znakach sakramentalnych, przede wszystkim w ofierze Mszy św.

W kolejnych konferencjach ksiądz rekolekcjonista ukazywał znaczenie i wartość przestrzeni liturgicznej świątyni. Odnosząc się do faktów z historii liturgii, Pisma Świętego, do zachowanych tekstów z najstarszych ksiąg liturgicznych, Ojców Kościoła i najwybitniejszych teologów opisał istotę ołtarza, ambony, tabernakulum i miejsca przewodniczenia. Przestrzegał także przed pewnymi nadużyciami, związanymi z tymi elementami przestrzeni liturgicznej, jak również ukazywał, w jaki sposób w życiu duszpasterskim można je uczynić bardziej czytelnymi dla wiernych. W następnych prelekcjach rekolekcyjnych mówił o wartości Liturgii godzin, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz pokuty i pojednania w duchowości kapłańskiej. Ks. Dudek zauważył, że „człowiek modli się tak, jak żyje, a żyje tak, jak kocha”, dlatego czas poświęcony na przygotowanie liturgii i jej godne sprawowanie nigdy nie będzie stracony. Przypomniał, że kapłan jest „strażnikiem kluczyka do tabernakulum” nie tylko w sensie prawnym, ale przede wszystkim jako stróż najcenniejszego skarbu Kościoła. Odwołując się do mszalnego formularza „duszpasterza za siebie” uzasadnił, że łódź Kościoła jest prowadzona przez Jezusa – sternika, ale sterem tej łodzi jest każdy kapłan. Niebezpieczeństwem w życiu kapłana jest pokusa odwrócenia tych ról.

Ciekawe odwołania do tekstów liturgicznych, dokumentów Kościoła na temat liturgii, do dzieł artystycznych starożytności i współczesnych oraz różne wskazania praktyczne sprawiły, że czas rekolekcji minął zgromadzonym kapłanom bardzo szybko.

W trzydniowym skupieniu w Ośrodku Caritas w Popowie wzięło udział 43 kapłanów z diecezji płockiej i łomżyńskiej oraz archidiecezji warszawskiej i krakowskiej. Były to już trzecie rekolekcje dla kapłanów w tym miejscu od 2017 r.

Ks. Wojciech Kućko

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę