Publikacja o działalności ustawodawczej bł. abp. Antoniego J. Nowowiejskiego

„Działalność ustawodawcza abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego biskupa płockiego (1908-1941)” – to tytuł publikacji dr. Witolda J. Wybulta, która ukazała się nakładem Płockiego Instytutu Wydawniczego w Płocku. Pasterz Kościoła płockiego zginął śmiercią męczeńską w obozie niemieckim w Działdowie prawdopodobnie 28 maja 1941 roku: - Arcybiskup Nowowiejski był długoletnim rządcą diecezji płockiej, ale działał też społecznie, charytatywnie i naukowo – zaznaczył autor publikacji.

301 540 OKLADKA Wybult

Publikacja pt. „Działalność ustawodawcza abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego, Biskupa Płockiego (1908-1941)” autorstwa dr. Witolda J. Wybulta prezentuje dostępne akty normatywne biskupa płockiego. Ukazuje jego aktywność legislacyjną, która przypadła na okres głębokich przemian społecznych, gospodarczych i politycznych, jakie zachodziły w Polsce w pierwszej połowie XX wieku, aż do wybuchu II wojny światowej. Poza ustawodawstwem, przedstawia wybrane wskazania pastoralne abp. Nowowiejskiego, zamieszczane w jego listach, orędziach i pismach kierowanych do diecezjan.

- Biskup płocki Antoni Julian Nowowiejski (w latach 1908-1941) był długoletnim rządcą diecezji. Rozwinął bogatą działalność pasterską, wywierając znaczący wpływ na życie zarówno duchowieństwa, jak i wiernych świeckich. Był „opatrznościowym mężem Bożym” diecezji w trudnych historycznie czasach. Aktywność Nowowiejskiego była niezwykle rozległa i bogata, obejmowała bowiem, poza biskupią posługą nauczania, uświęcania i rządzenia, również działalność społeczno-charytatywną, a także znaczącą pracę naukową - był wybitnym liturgistą – podkreślił dr Witold J. Wybult.

Biskup płocki Antoni J. Nowowiejski (1858-1941) był jedną z czołowych postaci Episkopatu Polski pierwszej połowy dwudziestego stulecia, a od 1931 roku arcybiskupem tytularnym. W 1999 roku został przez papież Jana Pawła II ogłoszony błogosławionym (w procesie beatyfikacyjnym 108. sług Bożych) - jako męczennik drugiej wojny światowej. W jego bogatej i rozległej działalności pasterskiej znaczące miejsce zajmuje ustawodawstwo, pochodzące zarówno z okresu poprzedzającego promulgację Kodeksu Prawa Kanonicznego (1917), jak i z okresu późniejszego. 

Nowa publikacja ma na celu zaprezentowanie całokształtu legislacji (obejmującej m.in. dwa synody diecezjalne: z 1927 i 1938 r.) zasłużonego pasterza jednej z najstarszych diecezji polskich. Po ukazaniu stanu diecezji płockiej w okresie obejmowania rządów przez bp. A.J. Nowowiejskiego zostały omówione wydane przez niego akty normatywne dotyczące posługi nauczania, posługi uświęcania, funkcjonowania urzędów i instytucji centralnych diecezji, dyscypliny duchowieństwa i zakonów, organizacji, stowarzyszeń i bractw wiernych świeckich oraz spraw majątkowych diecezji. 

Autor – kanonista wykazał, że działalność ustawodawcza błogosławionego Arcybiskupa obejmuje zarówno okres przedkodeksowy (1908-1917), jak i pokodeksowy (1917-1941). Niezależnie od tytułów (nomenklatury) nadanych przez ustawodawcę diecezjalnego poszczególnym dokumentom, chodzi – w każdym przypadku – o akty normatywne. Dotyczą one: posługi nauczania, posługi uświęcania, funkcjonowania urzędów i instytucji centralnych diecezji, dyscypliny duchowieństwa i zakonów, organizacji, stowarzyszeń i bractw wiernych świeckich oraz spraw majątkowych diecezji. 

W książce umieszczono też zdjęcia bł. abp. Nowowiejskiego, jego herb z katedry płockiej czy zdjęcia dekretów erekcyjnych.  

Autorem publikacji jest dr Witold J. Wybult (ur. 1979), doktor nauk społecznych w zakresie prawa kanonicznego. Jest sędzią audytorem w Sądzie Biskupim w Płocku, diecezjalnym doradcą życia rodzinnego w wydziale ds. rodzin Kurii Diecezjalnej w Płocku, prezesem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, członkiem Zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, przewodniczącym Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Katolickich i Wyznaniowych, członkiem Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń, sędzią ławnikiem w Sądzie Okręgowym w Płocku, wykładowcą na Wydziale Nauk Społecznych Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

Dr Witold J. Wybult od wielu lat podejmuje różnorodne formy działalności społecznej (m.in. jest prezesem Fundacji „Cokolwiek uczyniliście”). Opublikował kilkanaście prac naukowych i popularno-naukowych.

„Działalność ustawodawcza abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego Biskupa Płockiego (1908-1941)”, Witold, J. Wybult, Płock 2022. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę