Promocja księgi jubileuszowej śp. ks. prof. Ireneusza Mroczkowskiego

W Towarzystwie Naukowym Płockim odbyło się spotkanie wspomnieniowe oraz prezentacja księgi jubileuszowej, poświęconej śp. ks. prof. Ireneuszowi Mroczkowskiemu, wybitnemu płockiemu teologowi moraliście, który zmarł nagle 17 sierpnia 2020 roku. Publikacja była przygotowywana na 70-lecie urodzin naukowca i społecznika, ale jego śmierć sprawiła, że „z księgi pamiątkowej stał się księgą pamięci”.

Mroczkowski3.jpg

Publikacja pt. „Dyscyplina rozumu i uczciwość serca. Ks. Ireneusza Mroczkowskiego (1949-2020) sposób uprawiania teologii moralnej” pod red. prof. dr. hab. Andrzeja Derdziuka OFMCap. i ks. dr. Wojciecha Kućki, została wydana przez Towarzystwo Naukowe KUL w roku 2020. Jej promocja miała odbyć się za życia jubilata, ale zmarł on nagle 17 sierpnia 2020 roku. Potem kolejna fala pandemii uniemożliwiła promocję księgi, zaplanowanej w Płocku na jesień 2020 roku.

Tegorocznemu, jesiennemu spotkanie promocyjnemu nadano charakter wspomnieniowy. Odbyło się ono w siedzibie Towarzystwa Naukowego Płockiego. Uczestniczyły w nim osoby, które przez wiele lat znały i współpracowały z płockim teologiem. Ks. kan. prof. dr hab. Michał M. Grzybowski zwrócił uwagę na rzeczy, które ks. Mroczkowski wyniósł z domu rodzinnego np. szacunek do rodziców, przywiązanie do domu rodzinnego, w którym bardzo ważna była wiara i były wartości chrześcijańskie. Będąc profesorem w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku, ksiądz Mroczkowski wychowywał i wykształcił wiele roczników księży.

Ks. kan. dr Tadeusz Kozłowski, były wicerektor seminarium, wspominał swoją współpracę z rektorem ks. Mroczkowskim. Stwierdził, że „znajdował on bliskich ludzi w każdym środowisku”, był zaangażowany w spotkania rektorów środowiska płockiego, a wzajemne kontakty ułatwiała „prostota, serdeczność, życzliwość”.

Natomiast ks. prał. prof. UMK dr hab. Daniel Brzeziński opowiedział o pracy ks. Mroczkowskiego w Sekcji Dialogu Towarzystwa Naukowego Płockiego: - Ksiądz profesor Mroczkowski był inicjatorem i przewodniczącym tej sekcji od 2014 r., autorem „Kodeksu etyczny pracownika naukowego”. Zawsze szukał dialogu między wiarą a nauką, między fides et ratio. Ten człowiek wielkiego formatu i rzetelny naukowiec odznaczał się dynamiką w działaniu. Podczas spotkań sekcji podejmowano tematy aktualne, czasem kontrowersyjne, a towarzyszyły im ożywione dyskusje panelowe - relacjonował wiceprezes TNP.

Księgę jubileuszową, dedykowaną ks. prof. Mroczkowskiemu, zaprezentował ks. dr Wojciech Kućko, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wykładowca teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku: - Ponad pół wieku pobytu księdza profesora w Płocku było nieustannym zaproszeniem kierowanym do ludzi o odczytanie właściwego miejsca w świecie, w którym powinna być także przestrzeń dla Boga - uważał teolog moralista.

Poświęcona mu publikacja składa się z trzech części: poświęconej osobie profesora, jego twórczości, teksty zaofiarowane. Stworzyło ją około 30 autorów (12 z diecezji płockiej). Zawarto w niej bibliografię autora: 278 publikacji, w tym książek, artykułów naukowych i popularnonaukowych. Ks. Mroczkowski był promotorem 4 prac doktorskich, 156 prac magisterskich. Recenzował dorobek do honoris causa ks. prof. Stanisława Olejnika (PWT Wrocław 2007) oraz dr Wandy Półtawskiej (KUL 2008); był recenzentem 4 nominacji profesorskich, 7 prac habilitacyjnych, 20 prac doktorskich.

Ks. Wojciech Kućko powiedział, że w przedstawionej charakterystyce drogi ideowej Profesora z Płocka wskazano cztery wymiary jego wrażliwości: ludzką, duchową, intelektualną i duszpasterską. Potrafił on w swojej pracy badawczej, dydaktycznej i wychowawczej „zmagać się o zachowanie pamięci o przeszłości, o osobach i wydarzeniach, ucząc tego także innych”. Pełna empatii postawa ks. Ireneusza Mroczkowskiego, otwartego na dialog i spotkanie, „owocowała syntezą wierności i odwagi myślenia w działaniu”.

- Swój ostatni blog na stronie diecezji płockiej z dnia 7 sierpnia 2020 roku, poświęcony językowi łacińskiemu w polskiej szkole, ks. Mroczkowski zakończył słowami: „Salve, Magister!” Liczny udział jego wychowanków-kapłanów, studentów i znajomych z Płocka w uroczystościach pogrzebowych był okazją do wypowiedzenia Teologowi z Płocka tych właśnie słów: Salve, Magister! – zakończył współredaktor jubileuszowej publikacji.

Ks. Mroczkowski zmarł nagle 17 sierpnia 2020 roku, w swoim domu rodzinnym w Gardziołkach - Borutach, położonych 140 km od Płocka. W niedziele często sprawował Msze św. w rodzinnej parafii Rzewnie. Tak oto, reasumował dr hab. Leszek Zygner, prof. Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie - „księga pamiątkowa stała się księgą pamięci”.