Projekt Power Senior w Domu Leonianum

Zajęcia rekreacyjne, sportowe, kulturalne i cyfrowe znajdują się w programie projektów Power Senior i Nowoczesny Senior, które realizowane są w Domu Leonianum dla seniorów w Sikorzu, prowadzonym przez Fundację Leonianum. To kolejne projekty, których celem jest aktywizacja osób starszych oraz troska o ich zdrowy styl życia.

Leonianum 2

Projekt Power Senior adresowany do mieszkańców Domu Leonianum będzie trwał do grudnia br. W ramach tego projektu zaplanowano między innymi zajęcia sportowe i rekreacyjne oraz wycieczki krajoznawcze. Chodzi o to, aby osoby starsze uczestniczyły w różnorodnych aktywnościach, które w konsekwencji pomogą w codziennym funkcjonowaniu.

- Pierwszy wyjazd sportowo-rekreacyjny w projekcie Power Senior odbył się do Elgiszewa i Osady Karbówko, a wśród atrakcji był spływ kajakowy rzeką Drwęcą, relaks w strefie Spa & Wellness oraz pyszny obiad w osadowej karczmie. Wyjazd został zrealizowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 edycja 2022 – przekazali opiekunowie seniorów w Domu Leonianum.  

Równolegle z projektem Power Senior w Domu Leonianum realizowany jest projekt Nowoczesny Senior, w ramach którego organizowane są zajęcia komputerowe.

Projekty Power Senior i Nowoczesny Senior realizowane są ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 Edycja 2022. 

Aktualnie w Domu Leonianum mieszka 75 osób.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę