Prezentacja książki o Jasnogórskiej Hetmance

W dniu 8 maja br. w Opactwie Pobenedyktyńskim w Płocku odbyła się prezentacja książki o. prof. Eustachego Rakoczego ZP pt. „Jasnogórska Pani Tyś naszą Hetmanką”. Książkę prezentował, Andrzej Czapski, jej redaktor. Spotkanie zorganizował Wydział ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej i Klub Inteligencji Katolickiej,

Madonna.jpg

Publikacja przedstawia dzieje wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej w Płaszczu Hetmańskim - żołnierskiego wotum złożonego w 1977 r. przez kombatantów Jasnogórskiej Bogarodzicy. Na płaszczu zamiast klejnotów żołnierze i ich bliscy zawiesili 272 odznaczeń i odznak wojskowych z lat 1914-1945, znakami męstwa opisując historię Rzeczypospolitej.

Autor, jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości, przywołuje przykłady szczególnego kultu, jakim otaczany jest Wizerunek Hetmanki od ponad czterdziestu lat. Wskazuje m.in. misje przygotowujące polskich żołnierzy do Jubileuszu Roku 2000 połączone z peregrynacją kopii Jasnogórskiej Hetmanki. Kopia ta przez cztery lata nawiedziła wszystkie okręgi wojskowe i rodzaje sił zbrojnych, obecna była nie tylko w kościołach garnizonowych, kaplicach i izbach modlitwy, ale także w koszarach, uczelniach wojskowych, szpitalach, na poligonach, pokładach okrętów i śmigłowców. Hetmanka przychodziła do żołnierzy i ich rodzin, by po dekadach ateistycznej indoktrynacji ukazać im drogę odbudowy więzi z Bogiem i Kościołem.

Równolegle z peregrynacją, dokonywał się proces nazwany przez jednego z sędziwych kombatantów, ponownym zdobywaniem świata przez Matkę Bożą w Płaszczu Hetmańskim. Jej wizerunek w setkach odbitek fotograficznych trafiał do rąk byłych legionistów, żołnierzy kampanii wrześniowej, Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie oraz Armii Krajowej, rodzin kombatantów. Reprodukcje wizerunku pojawiały się w czasopismach, przewodnikach, na znaczkach pocztowych i kalendarzach. Powstało również kilkadziesiąt malarskich kopii wizerunku Hetmanki, które znajdują się w kościołach i kaplicach garnizonowych oraz w zbiorach prywatnych. Charakterystyczne elementy programu ikonograficznego Jasnogórskiej Hetmanki pojawiły się także na szatach liturgicznych, sztandarach, medalach, tablicach pamiątkowych, ryngrafach, w malarstwie i rzeźbie.

Andrzej Czapski

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę