Poświęcenie tablicy ku czci Żołnierzy Wyklętych w parafii Nuna

- Bohaterowie antykomunistycznej konspiracji, to świadkowie wierności Bogu i niepodległej Ojczyźnie, symbole prawdy, odwagi i uczciwości – powiedział ks. kan. dr Piotr Grzywaczewski, kanclerz Kurii Diecezjalnej w parafii Nuna, w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca br.). W kościele parafialnym poświęcił tablicę ku ich czci.

Unnamed.jpg

W kazaniu ks. Piotr Grzywaczewski zaznaczył, że kluczem do zrozumienia duchowego przesłania pierwszej niedzieli Wielkiego Postu jest „ludzka natura zraniona grzechem pierworodnym, dziedziczonym od Adama i Ewy”. Jeśli jednak złączy się swoje życie z „drugim Adamem” – Jezusem, przez wiarę w Jego słowo, sakramenty, modlitwę, ufność – można wygrać „z każdym grzechem niosącym rozpad i śmierć, aż po ostateczne zwycięstwo, na wieki”. Kto patrzy na Jezusa - ten wygra, ocali siebie i innych.

Przekonywał również, że wiara w Boga, miłość do Maryi i wierność zasadzie „Bóg. Honor. Ojczyzna” – pomogły polskim bohaterom narodowym, niezłomnym żołnierzom podziemia antykomunistycznego czasów końca II wojny światowej i bezpośrednio po niej, przetrwać prześladowania i szykany w walce o wolną i niepodległą Ojczyznę.

Kaznodzieja przypomniał życiorys bohatera dnia - Władysława Grudzińskiego ps. „Pilot” (1927-1950), który w 1948 r. wstąpił do oddziału legendarnego dowódcy Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”. Wraz z innymi „wyklętymi” przez aparat socjalistycznych władz, zainstalowanych w Polsce na sowieckich bagnetach, stał się „niezłomnym Polakiem”.

Żołnierze ci podjęli nierówną walkę z systemem kolektywizującym wsie, walczącym z Kościołem, wymazującym tradycje odrodzonej Rzeczypospolitej. Na skutek donosu 23 czerwca 1950 r. ich oddział został otoczony w gospodarstwie rodziny Smolińskich. Po zaciętej walce, w której z czterema partyzantami walczyły około 2 tysiące żołnierzy KBW i funkcjonariuszy UB, wozy opancerzone i samoloty - bohaterowie ostatnie naboje przeznaczyli dla siebie.

Kanclerz płockiej Kurii opowiedział także o dramatycznych przeżyciach narzeczonej „Pilota” – Anastazji Glinickiej, która była torturowana przez UB, mimo stanu błogosławionego. Urodzone w więzienia dziecko cudem przetrwało wraz z nią głód i katowanie. Gdy wiele lat później zapytano ją, co pozwoliło jej przetrwać, odrzekła, że „uratowała ją Matka Boska”.

- Spłacamy dług pamięci wobec nieznanych bohaterów antykomunistycznej konspiracji. Stają się dziś oni dla nas wielkimi świadkami wierności Bogu i niepodległej Ojczyźnie, symbolami prawdy, odwagi i uczciwości. Są dla nas jak zbawienny wyrzut sumienia i jak wielkie „światła” w niekiedy mrocznych, wyzutych z ideałów i wartości dolinach dzisiejszego świata. Oni nie ulegli pokusie życia samym chlebem – podkreślił kaznodzieja.

Ks. Piotr Grzywaczewski dokonał także poświęcenia tablicy upamiętniającej żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z patrolu podporucznika Władysława Grudzińskiego. Została ona ufundowana przez rodziny bohaterów oraz wiernych parafii Nuna.

Uroczystości w kościele poprzedziło złożenie kwiatów w sąsiednim Popowie Borowym, przy krzyżu upamiętniającym żołnierzy NZW z patrolu „Pilota”, poległych 70 lat temu.

Współorganizatorami uroczystości byli: ks. Waldemar Marciniak – proboszcz parafii pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie i burmistrz gminy Nasielsk Bogdan Ruszkowski. Obecne były rodziny „wyklętych” - w tym wspomniana Anastazja Rączka z domu Glinicka, Anna Śnieżko – autorka książki pt. „Żona wyklęta” – o jej losach, przedstawiciele władz powiatowych, oświatowych, służb mundurowych, poczty sztandarowe.

23 czerwca 1950 r. w Popowie Borowym (obecnie teren parafii Nuna) doszło do walki żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z patrolu należącego do oddziału starszego sierżanta Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” z żołnierzami UB. W jej wyniku śmierć poniosło czterech żołnierzy wyklętych: Władysław Grudziński ps. „Pilot”, Kazimierz Chrzanowski ps. „Wilk” i „Ketling”, Czesław Wilski ps. „Brzoza” i „Zryw” oraz Hieronim Żbikowski ps. „Gwiazda”.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę