Pogrzeb ks. inf. Aleksandra Pasternakiewicza, budowniczego kościołów

Pogrzeb jednego z najstarszych kapłanów diecezji płockiej – ks. infułata Aleksandra Pasternakiewicza, który zmarł w wieku 85 lat i po 61 latach kapłaństwa, odbył się 14 października 2020 r. w bazylice katedralnej. Dzięki ks. Pasternakiewiczowi powstało wiele kościołów w diecezji płockiej, ale też na Kresach Wschodnich. Mszy św. pogrzebowej przewodniczył ks. biskup Mirosław Milewski: - Ksiądz infułat był przykładem kapłaństwa pokornego i pełnego miłości Bożej – podkreślił biskup pomocniczy diecezji płockiej.

Pasternakiewicz.jpg

Bp Mirosław Milewski zaznaczył, że ks. infułat Aleksander Pasternakiewicz prosił o skromny pogrzeb. Za życia bardzo cenił sobie braterskie więzi kapłańskie. Był przykładem eklezjalności, jedności kapłanów z biskupami i jako infułat wspierał ich, udzielając w diecezji sakramentu bierzmowania.

Gdy był klerykiem, przez 5 lat spowiadał się u  ks. Pasternakiewicza: „Wiadomo, że jest to tajemnica serca, tajemnica sumienia, pamiętam jednak, że ksiądz infułat wiele mówił o miłosierdziu. Miał wielkie serce i wrażliwość. Jego kapłaństwo było pokorne i pełne miłości Bożej. Trudno spłacić dziś duchowy dług wobec niego” - podkreślił prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej.  

Kazanie podczas Mszy św. pogrzebowej wygłosił ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej, kanonik gremialny Kapituły Katedralnej Płockiej. Podkreślił, że ks. Aleksander Pasternakiewicz przygarniał najsłabszych, nie narzucał swoich poglądów, ale „cierpliwie czekał”, potrafił prowadzić dialog z drugim człowiekiem, nie moralizował. Zmarły był znany z tego, że szukał jedności i ze spokojem podchodził do ważnych spraw. Poza tym „był człowiekiem skromnym, nie przykładającym wagi do funkcji i tytułów”.

Fotorelacja Gościa Płockiego

 

foto: Agnieszka Małecka/Gość Płocki

Kaznodzieja podkreślił także, że gdy ks. Pasternakiewicz pełnił funkcję dyrektora wydziału budownictwa w kurii, był wytrwały i poszukiwał dobrych rozwiązań. Wspólnie z inżynierem Lemańskim zaprojektowali wiele kościół i plebanii m.in. w Płocku, Gostyninie, Przasnyszu, Makowie Mazowieckim. Swoimi osiągnięciami dzielili się też z parafiami poza granicami polski, na Kresach Wschodnich, dokąd trafiały dalej projekty. Gorąco wspierał postawienie pomnika św. Jana Pawła II przy katedrze. Poza tym ks. infułat potrafił znajdować osoby do pomocy w tych ważnych przedsięwzięciach.

Na zakończenie Mszy św. zmarłego pożegnał ks. prał. Janusz Mackiewicz, proboszcz parafii Żukowo, kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Płockiej, wykonawca testamentu zmarłego, a także ks. kan. dr Janusz Filarski, dyrektor Domu Księży Emerytów w Płocku, w którym przez wiele lat mieszkał ks. Pasternakiewicz. 

Po Mszy św. trumna z ciałem zmarłego została przewieziona na cmentarz w Alejach Kobylińskiego, złożono ją do grobu kanoników Kapituły Katedralnej Płockiej. 

W uroczystościach pogrzebowych ks. infułata Aleksandra Pasternakiewicza uczestniczyli m.in. księża z tego samego rocznika w seminarium płockim, przedstawiciele parafii, w których pracował duszpastersko, siostry zakonne z różnych zgromadzeń.


Ks. infułat Aleksander Pasternakiewicz urodził się 21 grudnia 1935 r. w Koryciskach w parafii Kroczewo. Święcenia diakonatu przyjął 15 marca 1959 r. w Płocku, a kapłańskie 14 czerwca 1959 r. w Płocku. Pracował duszpastersko jako wikariusz w parafiach Gąsewo (1959- 1960), Krasnosielc (1960-1963), Trąbin z odpowiedzialnością za parafię Ostrowite (1963-1974). Był administratorem i proboszczem parafii Szelków (1974-1982), ojcem duchownym dekanatu różańskiego (1981),  proboszczem parafii Wyszków (1982-1984).

Następnie zaczął pełnić funkcje diecezjalne. Był ekonomem diecezjalnym (1984, 1992-1996),  spowiednikiem alumnów Wyższego Seminarium Duchownego (1984), sekretarzem wydziału artystyczno-budowlanego Kurii Diecezjalnej Płockiej (1986), członkiem Diecezjalnej Rady Wydawniczej (1988) i jej przewodniczącym (1992), członkiem Rady ds. Ekonomicznych Diecezji Płockiej (1993, 1988-2004), wikariuszem biskupim ds. ekonomicznych (1996). W 1997 r. został dyrektorem wydziału budownictwa i sztuki sakralnej oraz referentem referatu budowlanego Kurii Diecezjalnej. W 2004 r. przeszedł na emeryturę. Jako emerytowany kapłan m.in. pełnił posługę spowiednika i odprawiał Msze św. trudenckie.

Ks. Pasternakiewicz w 1979 r. otrzymał tytuł kanonika, w 1985 r. został odznaczony tytułem kanonika honorowego Kapituły Katedralnej Płockiej, a w 1994 - kanonika gremialnego Kapituły Katedralnej Płockiej (1994). Był też  kapelanem Ojca Świętego (prałatem - 1988) oraz infułatem (2005). Za swoją pracę na rzecz Kościoła płockiego otrzymał w 1999 r. Order św. Zygmunta - najważniejsze odznaczenie w Kościele płockim. Zmarł 11 października 2020 r. w Płocku, w wieku 85 lat, mając za sobą 61 lat kapłaństwa. Został pochowany w grobie kanoników Kapituły Katedralnej Płockiej na „starym” cmentarzu w Alejach Kobylińskiego w Płocku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę