Pobłogosławienie odnowionych organów w Raciążu

- Czuwajmy stojąc na straży własnego serca i sumienia, pilnując dróg swojego życia. Wykorzystajmy ten czas, nie zmarnujmy go, bo zbliża się nasze odkupienie – zaznaczył ks. biskup Mirosław Milewski w pierwszą niedzielę Adwentu, w parafii św. Wojciecha w Raciążu (29 listopada 2020 r.). Podczas Mszy św. pobłogosławił odnowione, XIX-wieczne organy.

Organy-raciaz.jpg

Bp Mirosław Milewski w parafii św. Wojciecha w Raciążu w pierwszą niedzielę Adwentu zaznaczył, że wołanie ewangeliczne „czuwajcie” jest wezwaniem do przygotowania się na spotkanie z Jezusem, gdy powtórnie przyjdzie na ziemię. Chwila ta może napawać lękiem, ponieważ zapowiadana jest jako kataklizm, jednak Jezus naucza, że wtedy nadejdzie odkupienie.

„Jezus wzywa do największej czujności w porze, w której nikt nie spodziewałby się Jego przyjścia. W ten sposób prosi, by nasza czujność nigdy nie słabła, byśmy strzegli się przed pokusą powiedzenia sobie: teraz na pewno Pan nie przyjdzie. Nie wiemy, kiedy nadejdzie, może przyjść w każdej chwili. Dlatego mamy czuwać” – podkreślił biskup pomocniczy w Płocku.

Kaznodzieja powiedział, że historia dwudziestu wieków chrześcijaństwa, to historia ludzi, którzy czuwali. Jedną ze świętych, którą Kościół stawia nam jako przykład wiary i wierności Bogu jest św. Cecylia. Święta ta swoim życiem „wyśpiewała najpiękniejszy hymn na cześć Jezusa, któremu poświęciła życie”.

Zaznaczył, że podczas Mszy św. pobłogosławi odnowione, wyremontowane organy. To jeden z niezwykle ważnych elementów wyposażenia kościoła: „Same słowa modlitwy nie wyrażą tyle, ile potrafi wyrazić śpiew. W śpiewie zawarta jest mądrość słów, ale także żarliwość serca, uczucia, jakie chcemy zawrzeć w modlitwie. Jestem pewien, że odnowiony instrument będzie wielką pomocą w modlitwie, w sprawowaniu liturgii, a także w rozwoju kultury muzycznej w Raciążu” – powiedział biskup.

Po Mszy św. bp Mirosław Milewski poświęcił także nowy krzyż na cmentarzu parafialnym. Metalowy krzyż o wysokości 4 m wykonał Bogdan Skierkowski z Raciąża.

***
Organy znajdujące się w kościele w Raciążu zostały zbudowane w 1867 r. przez Stanisława Przybyłowicza z Warszawy, w starym kościele parafialnym. Po wybudowaniu nowego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w 1886 r. organy zostały do niego przeniesione. Do nowego, dużego kościoła instrument był nieco za mały, stylistyce wnętrza nie odpowiadał także prospekt. Zdecydowano wówczas o konieczności przebudowy instrumentu. Dokonał tego syn budowniczego Wacław Przybyłowicz, który prowadził zakład organmistrzowski w Płocku. Przebudowano wówczas prospekt organowy nadając mu obecny, neogotycki kształt i wkomponowując organy w całość wyposażenia kościoła, powiększono organy o sekcję pedału oraz zmieniono częściowo dyspozycję manuału. Pierwszy remont odbył się w 1910 r., wykonał go Władysław Koźmiński ze Staroźreb. Od 1978 r. organy pozostawały nieczynne.

Obecny, generalny remont organów wykonał Marek Bączek z Ciechanowa. W ramach prac remontowych m.in. poddano renowacji głosy organowe, zrekonstruowano brakujące lub uszkodzone drewniane i metalowe piszczałki, odtworzono stelaż miecha oraz wykonano nowe oskórowanie, zainstalowano nową dmuchawę, wymieniono tabliczki z nazwami registrów, powstała nowa klawiatura manuału oraz klawiatura pedałowa, ławka dla organisty, a także podest dla chóru. Poza tym cały instrument został poddany konserwacji. Remont organów wykonano za środki przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. Prace zostały wykonane staraniem ks. Wiesława Kosińskiego, proboszcza parafii Raciąż i dziekana dekanatu raciąskiego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę