Pierwsze STOProcent online za nami!

W sobotę, 25 kwietnia br. odbyło się pierwsze spotkanie z cyklu STOProcent przeprowadzone online. Uczestnicy za pośrednictwem Internetu spotkali się na wspólnej modlitwie, konferencji poprowadzonej przez Wspólnotę Polonii oraz pracy w zastępach.

Stoprocent-online-41457-.png

Spotkanie rozpoczęło się od modlitwy oraz integracji. Następnie tuż po przerwie uczestniczy wzięli udział w konferencji Wspólnoty Polonii w trakcie, której młodzi z m.in. z Białorusi, Niemiec, Rosji i Grecji opowiadali o swojej tożsamości i potrzebie wspólnoty. We wprowadzeniu do konkrecji ks. Michał Fordubiński, asystent KSM DP powiedział: „To ważne, żeby budować wspólnotę, żeby chcieć do niej należeć, żeby w niej służyć. To nasze spotkanie online to też znak, że potrzebujemy wspólnoty.

ks. Włodzimierz Maruszewski TChr z parafii w Mińsku na Białorusi zaznaczył jak ważne jest odkrywanie swojej tożsamości: „Dla mnie bardzo ważne było odkrywanie rodziny i korzeni, bardzo dużą wagę odebrał w tym Kościoł. Wspólnota jest bardzo ważna, a parafia to właśnie model wspólnoty wspólnot.”
Natomiast Olga Baczkowska z Białorusi podkreśliła rolę języka w życiu człowieka: „Znajomość języka polskiego jest dla mnie bardzo ważna. Język to jest to, co robi człowieka albo Białorusinem, albo Polakiem, czy też Francuzem.” To zdanie podkreśliła także Maria Anufryieva, pochodząca z Białorusi: „Od dziecka słyszałam język polski w Kościele, wyrosłam na polskich piosenkach religijnych. To było błogosławieństwo, że chodziłam do klasy, w której wszyscy byli katolikami i mogliśmy się uczyć języka polskiego i historii Polski.”

Aleksander Mazurek podkreślał ogromną rolę wspólnoty w codzienności: „Moja pierwsza szkoła wspólnoty to rodzina i parafia. I polska szkoła, do której chodzi się u nas w soboty.” Tę myśl kontynuowała także siostra Angelika Mrówka - Misjonarka Chrystusa Króla dla Polonii zagranicznej (Morasko): „Wspólnota tym się różni od organizacji, że ma swoje centrum. W tym centrum jest zawsze Chrystus, takie wspólnoty zawsze przetrwają.”

Po konferencji odbyła się Eucharystia w trakcie, której ks. Michał Fordubiński zwrócił szczególną uwagę na Ewangelię oraz słowa wypowiedziane przez Wspólnotę Polonii: „Dzisiejszy fragment Ewangelii wg św. Marka spełnia się tu i teraz: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię". Słuchając waszych wypowiedzi - o umiłowaniu Kościoła, umiłowaniu wiary, umiłowaniu języka polskiego i historii Polski - nasuwa się pytanie: dlaczego takiego umiłowania nie ma w Polsce? Ci młodzi ludzie swoim świadectwem kładą też ręce na sercach swoich rówieśników, którzy już Boga może utracili.”
Po zakończeniu Mszy Świętej uczestnicy spotkali się na pracy w zastępach.

W spotkaniu wzięli udział członkowie KSM DP z Gruduska wraz z ks. Marcinem Stankiewiczem, Lipowca Kościelnego, Płocka, Płońska, Przewodowa, Sońska, Strzegowa. A także Polonia: ks. Włodzimierz Maruszewski (Towarzystwo Chrystusowe) – Białoruś, s. Angelika Mrówka - Misjonarka Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, kl. Dominik Bieniek TChr (Niemcy/Poznań) oraz młodzież z: Białorusi, Rosji, Niemiec, Grecji, Francji, Hiszpanii.

Magdalena Karpińska
Rzecznik Zarządu KSM DP

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę