Parafie zachęcają do tworzenia rodzin zastępczych

Pięć tysięcy ulotek, zachęcających do tworzenia rodzin zastępczych, zostało rozprowadzonych w parafiach dwóch dekanatów płockich i częściowo dekanatu gąbińskiego. Był to efekt współpracy wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej z Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku: - To zachęta dla rodzin, aby tworzyły rodziny zastępcze, których bardzo brakuje – mówi ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin.

Rysunek_dom.jpg

Pięć tysięcy ulotek pt. „Zostań rodziną zastępczą!”, przy współpracy z Ośrodkiem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku, przygotował, wydał i rozprowadził wydział ds. rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej. Trafiły one do parafii dwóch dekanatów płockich: wschodniego i zachodniego oraz częściowo do parafii dekanatu gąbińskiego.

Na ulotkach zamieszczono zachętę Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej do stanowienia rodzin zastępczych: zawodowych, specjalistycznych dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, dla małoletnich matek z dziećmi oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Poza tym można tam znaleźć informacje, że rodziny zastępcze mają zagwarantowaną comiesięczną pomoc finansową i że prowadzenie rodziny zastępczej może być też formą zatrudnienia.

Ponadto czytelnicy ulotek mogli się dowiedzieć, że szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy ul. Gen. Franciszka Kleberga 3 w Płocku, tel.: 24 365 92 27, tel/fax 24 366 72 50, a działalność tę wspiera wydział ds. rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej.

- Wydział ds. rodzin włączył się w tę akcję, ponieważ brakuje chętnych do stanowienia rodzin zastępczych, których obecnie bardzo potrzeba. Papież Franciszek prosi, abyśmy towarzyszyli ludziom w różnych sytuacjach życiowych, a zwłaszcza w trudnościach. W tym przypadku chodzi o dzieci i młodzież, które z różnych powodów nie mogą przebywać w swoich rodzinach i potrzebują zastępczej opieki – mówi ks. dr Wojciech Kućko, dyrektor wydziału ds. rodzin Kurii Diecezjalnej.

Dodaje, że jest bardzo wdzięczny proboszczom za ogłoszenie tych informacji w kościołach i pomoc w dotarciu z ulotkami do parafian miasta Płocka i miejscowości sąsiednich.

Anna Borkowska, dyrektor Ośrodka Rodzinnej Pieczy Zastępczej przyznaje, że wciąż trudno o kandydatów do stanowienia rodzin zastępczych. Ośrodek współpracuje z wydziałem ds. rodzin płockiej Kurii w zakresie udzielania sakramentów dzieciom z rodzin zastępczych.

- Kościół może być dla nas wsparciem, ponieważ stanowi dużą grupę odbiorców informacji o naszych działaniach. Mamy nadzieję, że te informację zakiełkują i dojrzeją – przyznaje Anna Borkowska.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę