Parafia św. M. Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim postawiła na ekologię

Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim dokonała ekologicznych modernizacji: - Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł staje się koniecznością. Termomodernizacja obiektów kościelnych wpłynie na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i zużycie energii, a tym samym na ochronę środowiska – mówi ks. kan. Andrzej Redmer, proboszcz parafii. Wkład własny parafii wyniósł 186 tys. zł. 

Nowy Dwór Mazowiecki, Parafia Pw. Św. Maksymiliana Kolbego
Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim (Modlinie Starym) została włączona do projektu z programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pod nazwą „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”, dotyczącego termomodernizacji kościoła i plebanii. Pozyskiwaniem funduszy, a potem realizacją projektu w poszczególnych parafiach i obiektach diecezjalnych, w tym parafii w Nowym Dworze Mazowieckim, zajmował się ks. kan. Roman Bagiński, ekonom diecezji płockiej. 
Proboszcz parafii ks. kan. Andrzej Redmer wymienia zakres prac, przeprowadzonych w parafii od września 2020 roku do czerwca 2021 roku: - Było to docieplenie budynków, ścian zewnętrznych, piwnic i strychów, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele i plebanii,  założenie ogrzewania podłogowego w salach pod kościołem i w plebanii, wymiana części instalacji grzewczej i grzejników w kościele i plebanii, prace elektryczne, montaż pomp ciepła w obydwu obiektach (kaskada 7 pomp na kościół i 2 pomp na plebanię) oraz zamontowanie paneli fotowoltaicznych pozyskujących prąd z energii słonecznej dla budynków kościoła: o mocy 39 kW i plebanii o mocy 18 kW - wylicza gospodarz nowodworskiej parafii. 
Zakres prac przy realizacji projektu był szeroki, a co za tym idzie także wkład własny parafii – wyniósł 186 tys. zł. Głównym wykonawcą inwestycji była firma Innotech, a inwestorem ekonom diecezji i poszczególne parafie w diecezji. 
Prace nad realizacją wniosku wymagały dodatkowych inwestycji, takich jak położenie płytek podłogowych w plebanii i salach pod kościołem (około 1 tys. m kw.), położenie tynków w plebanii, pomalowanie plebanii i wszystkich sali pod kościołem (około 3 tys. m kw.), wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych w plebanii, odnowienie i zamontowanie drzwi w salach pod kościołem, dostosowanie terenu przy kościele i plebanii do potrzeb fotowoltaiki, uporządkowanie parkingu przy kościele. Prace te pochłonęły wiele środków, pozyskanych z ofiar składanych przez parafian i gości. 
- Pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł staje się koniecznością. Termomodernizacja obiektów kościoła i plebanii, z pewnością wpłynie na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i zużycie energii, a tym samym na ochronę środowiska - komentuje ks. Andrzej Redmer.
Dodaje, że wiele prac zostało wykonanych przez parafian w czynie społecznym. Parafianie prowadzący własne firmy użyczyli ciężkiego sprzętu, oni i ich pracownicy pracowali przy modernizacji. Ponadto parafianie złożyli ofiary na cele remontowe czy wykonali drobniejsze prace remontowe. Wśród pracujących ofiarnie na rzecz parafii wymienił m.in. Rycerzy Jana Pawła II, należących do parafialnej chorągwi tego zakonu świeckich. 
- Po realizacji wniosku i dodatkowych pracach remontowych mamy nadzieję na zwiększenie temperatury w kościele w sezonie grzewczym. Naszym pragnieniem jest również, aby sale pod kościołem i teatrzyk (w sumie około 700 m kw. powierzchni) żyły życiem grup i wspólnot parafialnych, przynajmniej tak jak to było przed pandemią – powiedział ks. proboszcz Andrzej Redmer.  
Parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Nowym Dworze Mazowieckim (Modlinie Starym) należy do dekanatu zakroczymskiego w diecezji płockiej. Wyłoniona z parafii Pomiechowo, została erygowana 2 lutego 1981 roku. Od początku istnienia parafii proboszczem był ks. kan. Edward Stefan Pacek. W 2013 roku proboszczem został ks. kan. mgr Andrzej Redmer.
Obecny kościół parafialny pw. Matki Boskiej Królowej Polski został ukończony w 1991 roku, według projektu architekta Michała Trzebuchowskiego. Poświęcenie świątyni odbyło się 3 grudnia 1995 roku, podczas nawiedzenia parafii przez obraz Jezusa Miłosiernego. 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę