Parafia katedralna w Płocku 2020 roku dokonała modernizacji za ponad 1.200 tys. zł

Parafia katedralna pw. św. Zygmunta w Płocku w 2020 roku wykonała remonty i modernizacje za kwotę 1.208.520,12 gr, w tym za dotacje pozyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej, w przyszłym roku planuje kolejne, ważne dla Płocka i diecezji prace w zbudowanej w XII wieku na Wzgórzu Tumskim katedrze.

Katedra-noca.jpg

Miniony rok, choć upłynął pod znakiem pandemii, był rokiem, w którym wykonano wiele prac remontowych, konserwatorskich i restauratorskich w bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku. Parafii katedralnej udało się pozyskać dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Samorządu Województwa Mazowieckiego i Urzędu Miasta Płocka.

W 2020 roku dokonano cyfryzacji i wirtualizacji katedry za dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w wysokości 184.524 zł. Owocem tego działania jest powstanie strony internetowej o katedrze i jej zabytkach w dwóch językach: polskim i angielskim. Poza tym wykonano pierwszy etap rewitalizacji katedry – był to remont dachu nad nawą główną, konserwacja więźby dachowej. Prace te kosztowały 388.479,68 zł, w tym 380.000 zł wyniosła dotacja ministerialna.

Ważnym przedsięwzięciem było wykonanie prac konserwatorskich elementów detali architektonicznych i elewacji katedry (etap pierwszy) za kwotę 213.996,38 zł, w tym 200.000 stanowiła dotacja przyznana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Udało się też opracować program kompleksowej konserwacji i restauracji posadzki kamiennej w katedrze za kwotę 26.408,59 zł, w tym 20.000 zł wyniosła dotacja przyznana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Ponadto przeprowadzono prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianego wyposażenia zakrystii bazyliki katedralnej, wraz z plastycznym i architektonicznym wystrojem wnętrza, za kwotę 234.500 zł. Na ten cel parafia otrzymała dotację w wysokości 150.000 zł od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 80.000 zł od Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Ważnym zadaniem było przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy dwóch ołtarzach: św. Teresy od Dzieciatka Jezus (za 62.169,69 zł) i św. Stanisława Biskupa Męczennika (za 58.431,78 zł), łącznie za kwotę 120.601,47 zł. W tym przypadku prace finansowo wsparł dotacją Urząd Miasta Płocka – przekazał on 52.739,09 zł. Udział własny parafii św. Zygmunta w Płocku w przypadku wymienionych inwestycji wyniósł 101.247,03 zł. Kosztowały one 1.168.510,12 zł. 

Poza tym około 40.000 zł kosztowały prace związane ze zmianą ogrzewania i oświetlenia w zakrystii oraz nagłośnieniem w katedrze; udało się je sfinansować dzięki parafianom i darczyńcom.

„W 2020 roku w katedrze wykonano prace za łączną kwotę 1.208.520,12 zł, przy udziale własnym 141.247,03 zł, co stanowi 11,7% w stosunku do ogólnej kwoty. Pewne przedsięwzięcia udało nam się zrealizować dzięki oszczędnościom. W 2021 roku postaramy się kontynuować prace na dachu katedry, prace przy elewacji na poziomie naw bocznych, prace konserwatorskie przy nagrobku Stanisława Krasińskiego, prace przy wyposażeniu drewnianym prezbiterium i ambony” – zapowiada ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej w Płocku.

Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Płocku została zbudowana przez biskupa Aleksandra z Malonne w latach 1130-44. To największa nekropolia Piastów w Polsce. W bazylice tej spoczywają średniowieczni władcy, książęta: Władysław I Herman oraz jego syn Bolesław III Krzywousty, za których panowania Płock był stolicą Polski. Pochowanych jest również 14. książąt mazowieckich, w tym Bolesław IV Kędzierzawy i Konrad I Mazowiecki. Spoczywają tam też szczątki księżniczki Gaudemundy-Zofii, córki Wielkiego Księcia Litwy Trojdena, żony Bolesława II Mazowieckiego.

Parafia katedralna nosi wezwanie św. Zygmunta, średniowiecznego króla Burgundii, którego szczątki przechowywane są w relikwiarzu ufundowanym w XIV wieku przez króla Kazimierza Wielkiego, a należącym obecnie do skarbca płockiej bazyliki. W XVI wieku biskup płocki Erazm Ciołek wprowadził do herbu tej diecezji barwy niebiesko-złote, nawiązujące do godła Burgundii i symbolicznie podkreślające związek św. Zygmunta z Płockiem, którego stał się on patronem, a także z całym Kościołem.

W 2018 r. katedra wraz z innymi zabytkami Wzgórza Tumskiego, na którym została zbudowana, znalazła się na prestiżowej liście Pomników Historii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę