Nieszpory ekumeniczne w cerkwi prawosławnej

Przedstawiciele płockich Kościołów chrześcijańskich w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan uczestniczyli 21 stycznia br. w nieszporach ekumenicznych w cerkwi prawosławnej: - Chrześcijanin ma świadomość, że jego wybory mają związek z życiem drugiego człowieka - powiedział ks. Szymon Czembor, proboszcz parafii ewangelickiej w Płocku. Przyznał, że po raz pierwszy w życiu głosi słowo Boże w cerkwi.

Czembor.jpg

Ks. Szymon Czembor stwierdził w kazaniu, że obchody tygodnia ekumenicznego w Płocku są swego rodzaju „wędrówką” czy „turystyką” do Kościołów o różnych tradycjach chrześcijańskich. Starając się odpowiedzieć na pytanie, jaki ma ona sens, przytoczył przykłady dwóch duchownych protestanckich, którzy postanowili dotrzeć na grecką górę Atos – „republikę mnichów”.

Pierwszy z nich wybrał się tam jako typowo turysta, a drugi – jako pielgrzym, który modlił się razem z wyznawcami prawosławia. Dzięki temu dobrze przeżył i przemodlił tę podróż: - Odwiedzając inne kościoły nie zawsze staramy się pojąć znaczenie gestów, ikon, otoczenia. Tymczasem mają one uświęcone tradycją znaczenie – zauważył duchowny protestancki.

Zaznaczył też, że chrześcijanin powinien szanować Boże stworzenie. Zapomina o tym, gdy chce gromadzić bogactwa. Tymczasem miłość bliźniego nie może być ograniczona do własnego miasta czy kraju.

- W tym roku w czasie tygodnia ekumenicznego wiele mówi się o odległej Indonezji. To kraj, w którym wycina się lasy pod uprawę palm, z których czerpie się olej palmowy, używany do przemysłowej produkcji. Tymczasem wypalanie lasów pod palmy bardzo zanieczyszcza środowisko. W ubiegłym roku z tego powodu zmarło kilkanaście tysięcy osób –  ks. Czembor przytoczył smutne dane.

Dodał też, że człowiek, który kocha bliźniego, pamięta o tych różnych sprawach i zwraca uwagę na to, co kupuje w sklepach. Ma świadomość, że jego wybory mają związek z życiem drugiego człowieka, z miłością bliźniego.

Nieszporom w cerkwi prawosławnej przewodniczył ks. protojerej Eliasz Tarasiewicz, proboszcz parafii prawosławnej w Płocku. Uczestniczyli w nim m.in. członkowie Klubu Inteligencji Katolickiej, klerycy płockiego seminarium i płocczanie z miejscowych Kościołów chrześcijańskich.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę