Niedziela Biblijna w bazylice katedralnej płockiej

- Przez to, co się dzieje w Polsce i na całym świecie, Bóg nie przestaje wyjaśniać nam cierpliwie, że droga do ocalenia prowadzi przez zwrot ku Niemu - powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 26 kwietnia br. w katedrze płockiej. Przewodniczył w niej Eucharystii z okazji Niedzieli Biblijnej, inaugurującej XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Wydarzenie było transmitowane przez Katolickie Radio Diecezji Płockiej.

Niedziela-biblijna-2020.jpg

Bp Mirosław Milewski wyraził radość, że nareszcie, po koniecznej izolacji, w Eucharystii w katedrze może uczestniczyć większa grupa wiernych. Na nowo zapełniła się ona ludem Bożym, spragnionym sakramentów i doświadczenia wspólnoty Kościoła. Powoli życie kościelne wraca do normalności.

Zaznaczył też, że w Niedzielę Biblijną, która rozpoczyna XII Ogólnopolski Tydzień Biblijny, trzeba być bliżej Pisma św. i mieć na względzie niezapomniane i poruszające sumienia słowa św. Hieronima, że „nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”, a także te, że „Ewangelia jest Ciałem Chrystusa”.

Bp Milewski opowiedział, że gdy rozpoczynał naukę w szkole średniej, na pierwszych lekcjach języka polskiego analizowano teksty z Biblii. Pani od polskiego uświadamiała, że Biblia - święta księga chrześcijaństwa, jest jednym z głównych źródeł kultury europejskiej, w której orbicie kształtowała się kultura polska oraz że nie można zrozumieć kultury i literatury polskiej bez znajomości Pisma św.

- Jednak moja polonistka nie ukrywała, że jest to nade wszystko księga wiary, ponadczasowa i uniwersalna, bo jej autorzy byli natchnieni Duchem Świętym. Że w Biblii człowiek odnajduje prawdę o Bogu i o sobie samym. Że dzięki Biblii ludzie dowiadują się, że są obrazem i podobieństwem Pana Boga. To w Biblii zawarte są odpowiedzi na najważniejsze pytania, nurtujące ludzkość. Daje ona uniwersalny system moralny, uczy, gdzie jest granica między dobrem a złem – wymienił bp Milewski.

Zaznaczył też, że ponad dwa tysiące lat po Zmartwychwstaniu Chrystusa ludzie wciąż doświadczają tych samych dylematów, jakich doświadczali uczniowie zdążający do Emaus. Znaleźli się w sytuacji próby - również próby wiary. Też się czegoś w życiu spodziewali: mieli nadzieję na pokój i bezpieczeństwo, wszystko pod kontrolą, liczyli na dobrobyt, czuli się materialnie zabezpieczeni. Radości i sensu codziennego życia szukali w galeriach handlowych. Zaczynali sami decydować o tym, co dobre, a co złe.

- Nie zdawaliśmy sobie jednak sprawy, jak bardzo „na uwięzi” były nasze oczy, jak bardzo spętane były nasze serca, jak bardzo zniewolone były nasze umysły. Na szczęście Bóg, w swojej pokornej miłości, wychodzi na spotkanie naszym niewidzącym oczom. Bardzo pragnie na rany naszej niepewności i strachu wylać balsam swojego pocieszenia i nadziei. Bóg otwiera nam oczy! Przez to, co się dzieje w Polsce i na całym świecie, nie przestaje wyjaśniać nam cierpliwie, że droga do ocalenia prowadzi przez zwrot ku Niemu – podkreślił bp Milewski.

W Eucharystii w katedrze mogło uczestniczyć 70 wiernych. Obecny był także ks. dr Jarosław Kwiatkowski, diecezjalny moderator Dzieła Biblijnego. Transmitowało ją Katolickie Radio Diecezji Płockiej, w eterze i na KRDP TV.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę