NFOŚiGW przekaże kolejne dotacje na termomodernizacje zabytkowych obiektów

Dzięki dotacjom ze środków własnych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gruntowne termomodernizacje swoich zabytkowych obiektów przeprowadzi Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku. Pozwoli to zaoszczędzić energię cieplną i elektryczną oraz będzie miało walor antysmogowy. Prąd ma być bowiem pozyskiwany ze słońca przy użyciu paneli fotowoltaicznych.

Nfos_08-2019.jpg

Umowy w sprawie przekazania dotacji zostały podpisane w Warszawie przez p.o. Prezesa Zarządu NFOŚiGW Marka Ryszkę oraz Dyrektora Administracji Kościelnymi Obiektami Diecezji Płockiej ks. Romana Bagińskiego. 

Dofinansowanie projektu umożliwiają środki dostępne w programie priorytetowym NFOŚiGW Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie.

Na projekt pn. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Budynku Głównego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, NFOŚiGW przekaże dotację w wysokości ponad 1,5 mln zł. Środki własne diecezji to przeszło 80 tys. zł, a koszt całkowity zadania przekracza kwotę 1,6 mln zł. Prace zostaną przeprowadzone do końca stycznia 2020 r. Obejmą wymianę okien i drzwi, ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji, modernizację węzła cieplnego, wymianę części instalacji grzewczej oraz montaż grzejników płytowych i regulacyjnych zaworów podpionowych. Usunięta istniejąca sieć ciepłownicza zostanie zastąpiona nową, wykonaną w technologii preizolowanej. Ponadto wymienione będzie oświetlenie na energooszczędne typu LED. Przewidziany do remontu termomodernizacyjnego budynek Seminarium Duchownego w Płocku wpisany jest do rejestru zabytków.

Na efekt ekologiczny przedsięwzięcia złoży się m.in.. zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w budynku publicznym o 2189,35 GJ/rok, zmniejszenie emisji CO2 o 173,87 Mg/rok, a także możliwość wyprodukowania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (paneli fotowoltaicznych) na poziomie 9,083 MWh/rok. Powyższe wskaźniki zostaną osiągnięte rok po zakończeniu prac.

 za: http://nfosigw.gov.pl

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę