Nagroda św. Michała Archanioła dla byłej misjonarki

Małgorzata Białczak z Pułtuska otrzymała nagrodę św. Michała Archanioła „Świadek wiary”. Byłej misjonarce i specjalistce od leśnictwa przyznała ją Kapituła Kolegiacka św. Michała w Płocku. Nagroda jest wyróżnieniem ważnych i nowatorskich działań katolików. Wręczenie nagrody odbyło się w kolegiacie św. Bartłomieja w Płocku.

Bia_czak.jpg

Podobnie jak w roku ubiegłym, Kapituła Kolegiacka św. Michała postanowiła wręczyć swoją nagrodę osobie, która podejmuje działalność o szczególnym znaczeniu dla rozwoju kultury chrześcijańskiej i szerzy na co dzień królestwo Boże.

Kapituła nagrody „Świadek wiary”, której przewodniczy ks. prof. Jan Krajczyński, kanonik dziekan Kapituły Kolegiackiej, przyznała ją w tym roku Małgorzacie Białczak z Pułtuska. Laureatka z wykształcenia jest leśnikiem. Ma za sobą roczny pobyt na misjach w Peru. Angażuje się społecznie w różnego rodzaju bezinteresowne działania dla innych.

Małgorzata Białczak otrzymała statuetkę św. Michała Archanioła i dyplom. Nagroda ta została przyznana przez Kapitułę Kolegiacką św. Michała po raz trzeci. W poprzednich edycjach otrzymały ją: stomatolog z doświadczeniem misyjnym Aleksandra Golińska i neonatolog Hanna Kajdas-Duda.

Ponadto Kapituła Kolegiacka św. Michała przyznała pięciorgu zdolnym uczniom stypendia naukowe w wysokości 2 tysięcy zł.

Małgorzata Białczak z wykształcenia jest magistrem inżynierem leśnictwa, absolwentką gospodarki przestrzennej na wydziale geodezji i kartografii Politechniki Warszawskiej i geografii (specjalność geoinformatyka i teledetekcja) na wydziale geografii i studiów regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat angażowała się w życie swojej rodzinnej parafii. W czasie studiów w Warszawie wspierała zgromadzenie Misjonarek Miłości i działała w Centrum Pomocy Rodzinie.

Po przygotowaniu w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym wyjechała jako wolontariuszka do pracy w Domu ks. Bosko dla trudnej młodzieży w Limie w Peru. Do kraju wróciła po roku. Obecnie pracuje w Instytucie Badawczym Leśnictwa, gdzie zajmuje się teledetekcją, czyli badaniem zmiany stanu drzewostanu w Puszczy Białowieskiej przy pomocy analizy zdjęć satelitarnych. Poza tym studiuje psychologię z pedagogiką.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę