„My z niego wszyscy” – publikacja z materiałami z sympozjum Koła Naukowego WSD w Płocku

W Płockim Instytucie Wydawniczym ukazała się kolejna książka, będąca owocem Roku św. Stanisława Kostki. Publikacja „My z niego wszyscy”. Historyczne i religijne dziedzictwo św. Stanisława Kostki, wydana pod redakcją ks. Wojciecha Kućko, zawiera wszystkie wystąpienia prelegentów 41. Międzynarodowego Sympozjum Koła Naukowego WSD w Płocku, które odbyło się dn. 15 listopada 2018 r.

My_z_niego_wszyscy.jpg

Jest ona kontynuacją tradycji wydawania materiałów sympozjalnych, z których dotychczas w formie książkowej ukazało się siedem tomów zbiorów artykułów i wystąpień, związanych z jesiennymi, dorocznymi konferencjami, odbywającymi się w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku.

Kolejne, tym razem międzynarodowe sympozjum, otworzyło piątą dekadę jesiennych spotkań akademickich, intensywnego czasu dla ducha i umysłu, który co roku jest wyczekiwany, przeżywany, a potem wspominany nie tylko przez domowników płockiej Alma Mater, ale także przez wielu mieszkańców miasta Płocka i Mazowsza Północnego. Konferencja, która przebiegła pod hasłem: Św. Stanisław Kostka, patron Polski. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości, w szczególny sposób wpisała się w obchody Roku św. Stanisława Kostki, ogłoszonego z inicjatywy Biskupa Płockiego Piotra Libery przez Konferencję Episkopatu Polski dla całej naszej Ojczyzny.

Uczestnicy mieli okazję do wysłuchania ośmiu prelekcji i wzięcia udziału w dwóch dyskusjach panelowych, w których łącznie wzięło udział trzynastu prelegentów z kraju i zagranicy. Na seminaryjnej Sali Biskupów podczas wykładów i dyskusji rozbrzmiewały języki polski i włoski, te same, których słuchał Młodzieniec z Rostkowa na rzymskich pietrini, kiedy chętnie chodził z nowicjatu na Kwirynale do bazyliki Santa Maria Maggiore na Eskwilinie. Dopełnieniem obrad była wystawa z obrazkami o Świętym, z kolekcji dr. Waldemara Krzyżewskiego z Przasnysza, zaś przedstawiciele Poczty Polskiej S.A. rozprowadzali materiały filatelistyczne o Kostce, wydrukowane specjalne z okazji Roku jemu poświęconego. Do rąk Czytelników trafił kolejny numer specjalny sympozjalnego kleryckiego czasopisma Sursum Corda, a miejscem wymiany myśli były także sympozjalna księgarnia oraz kawiarnia. Ponadto w czasie loterii fantowej został wsparty Dom Samotnej Matki w Starej Białej koło Płocka.

W prezentowanej książce znalazły się przekazane przez wszystkich prelegentów artykuły naukowe, opracowane na bazie wygłoszonych wystąpień. Dodatkowo umieszczono tu kilka tekstów, korespondujących z tematyką sympozjum, a także kazania, wygłoszone podczas dnia sympozjalnego. Wszystkie artykuły przekazane oryginalnie w języku włoskim zostały zamieszczone także w tłumaczeniu na język polski. Ponadto dodano informacje o historii płockich sympozjów, jak również noty o autorach. Całość została ubogacona aneksem, w którym znajdują się najważniejsze teksty Ojca Świętego Franciszka, Konferencji Episkopatu Polski oraz Biskupa Płockiego Piotra Libery, opublikowane w Roku św. Stanisława Kostki. Na końcu publikacji można skonsultować ilustracje, do których odnoszą się autorzy w poszczególnych artykułach. Zamieszczono ponadto kilka fotografii z przebiegu 41. Sympozjum naukowego.

Ks. Wojciech Kućko

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę