Msza św. za zmarłych biskupów i kanoników Kapituły Katedralnej Płockiej

Prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej ks. biskup Mirosław Milewski przewodniczył 6 listopada 2020 r. Mszy św. w katedrze w intencji wszystkich zmarłych po II wojnie światowej biskupów, prepozytów, prałatów i kanoników związanych z tą kapitułą: „Nasi zmarli poprzednicy służyli w tej katedrze Bogu, Kościołowi i ludziom” - podkreślił biskup.

Zmarli-kanonicy.jpg

Ks. biskup Mirosław Milewski zaznaczył, że zmarli biskupi, prepozycji, prałaci i kanonicy Kapituły Katedralnej przez wieki sprawowali w katedrze kult Boży, służyli Bogu, Kościołowi i ludziom: „W tej katedrze wychwalali Pana i wypraszali potrzebne łaski. Nasza modlitwa w tym miejscu jest wyrazem naszej wdzięczności za ich posługę” – podkreślił prepozyt Kapituły Katedralnej Płockiej.

Kazanie wygłosił ks. kan. Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej: „Bóg jest wielki i wiele człowiekowi odpuszcza. Gdyby był buchalteryjny, drobiazgowy, nikt nie mógłby dostać się do nieba. O ile potrafimy dogadać się w sprawach świata, powinniśmy też porozumieć się w sprawach duchowych, ponieważ chodzi tu o nasze zbawienie. Bóg daje nam wiele talentów, możliwości, lat życia. To od nas zależy, co z nimi zrobimy. Jednak działanie, to nie wszystko. Wielkość człowieka mierzy się jego sercem, oddaniem sprawie Bożej, wewnętrzną uczciwością. Gdy ocena moralna czynów bywa trudna, należy zachować równowagę w sercu i oddać się Bożemu Miłosierdziu” – zaakcentował kanonik gremialny płockiej kapituły.

Duszpasterz przypomniał też, że w katedrze znajdują się listy wszystkich kanoników, ale ważniejsze od nich jest to „co zostało zapisane w księdze ich życia”, współpraca z łaską Bożą, uczynki miłosierne, otwartość na drugiego człowieka, łaska wybaczania. Obowiązkiem żyjących jest wspominanie tych zasłużonych dla Kościoła płockiego duszpasterzy

Ks. Cegłowski odwołał się też do stojącego w katedrze paschału, z jego literami greckimi alfa i omega, symbolizującymi życie człowieka od urodzenia do śmierci, w które wpisany jest krzyż, mający połączyć wiernych z krzyżem Jezusa Chrystusa. Świeca ta zapalana jest także w listopadzie, zapewniając duchową łączność żyjących z Chrystusem oraz żyjących ze zmarłymi.

Po zakończeniu Mszy św. duchowni przeszli do krypty katedralnej, w której znajdują się nagrobki czterech biskupów. Są to: bp Michał Nowodworski (1831-1896) – biskup płocki od roku 1889, Tadeusz Paweł Zakrzewski (1883-1961) - biskup płocki w latach 1946-1961, bp Bogdan Marian Sikorski (1920-1988) - biskup płocki w latach 1964-1988, bp Piotr Dudziec (1906-1970) - biskup pomocniczy w Płocku w latach 1950-1970. Wspólnie pomodlili się w tym szczególnym miejscu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę