Msza św. z okazji 85-lecia szkoły w Janowcu Kościelnym

„Nigdy dobrowolnie nie wyrzekajcie się najważniejszych wartości” – powiedział ks. biskup Mirosław Milewski 23 października br. do społeczności Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Janowcu Kościelnym. Poświęcił także nowy sztandar szkoły.

Janowiec_szkola.jpg

Bp Mirosław Milewski w czasie Mszy św. jubileuszowej poprosił nauczycieli i uczniów, aby patronat św. Jana Pawła II nie był tylko „teoretyczny i na pokaz”. Placówki oświatowe posiadają bowiem szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o pamięć o patronie. Każda forma przypomnienia o nim w swoim środowisku będzie dobra, jeśli będzie się z nią wiązać naśladowanie go, podziwianie i modlitwa do Boga za jego przyczyną.

Hierarcha zaznaczył, że na zaproszeniu, które otrzymał na szkolną uroczystość, jest cytat z Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Papież Polak wypowiedział je do młodzieży na Westerplatte w roku 1987.

Bp Milewski przypomniał też słowa Papieża o tym, że „każdy znajduje w życiu jakieś swoje `Westerplatte`, jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić, powinność, od której nie można się uchylić, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba `utrzymać` i `obronić`, dla siebie i dla innych”.

Zwrócił się do społeczności szkoły, aby bronić ważnych w życiu wartości: wiary w Boga, który za grzechy ludzi umarł na krzyżu. Wiara, to „ostatni bastion” - rzeczywistość, która pozwala godnie żyć na tym świecie, mając przed sobą perspektywę nieba. Inne ważne wartości, to  Ojczyzna oraz rodzina, która ofiaruje bezinteresowną miłość i troskę, daje poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. 

„Te wartości mamy obecnie na wyciągnięcie ręki, nie musimy o nie walczyć. Jednak proszę Was - szanujcie je. Bądźcie im wiernymi. I nigdy dobrowolnie się ich nie wyrzekajcie!” – zaapelował bp Milewski.

Biskup życzył też, aby społeczność szkoły na co dzień jak najwięcej czerpała ze św. Jana Pawła II, żeby był on „najlepszym nauczycielem i przewodnikiem w życiu”. Niech Bóg za jego przyczyną „umocni w byciu wiernym najważniejszym wartościom”.

Bp Milewski dokonał także poświęcenia nowego sztandaru szkoły.

Ponadto w programie uroczystości znalazł się montaż słowno-muzyczny o św. Janie Pawle II oraz o historii szkoły. Odbył się też multimedialny pokaz filmików, zawierających wspomnienia nauczycieli emerytów. W uroczystości uczestniczyło wielu gości m.in. ks. kan. Jacek Lubiński, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Janowcu Kościelnym.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka z siedzibą przy ul. Tumskiej 3 w Płocku, reprezentowana przez Biskupa Płockiego;
  2. Inspektor ochrony danych w Diecezji Płockiej, tel. 24 262 26 40, e-mail: inspektor@diecezjaplocka.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Płocka oraz Redaktor Strony.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.

 


Opuść stronę